Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 338840 (2019-510973)
Referentienummer:Gent-2019-wervelbad-pyrolysesysteem-F02-F02_0
Publicatie datum:11/04/2019
Uiterste datum:17/05/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Leveren en plaatsen van een pyrolysesysteem/wervelbad
Beknopte beschrijving:
Deze opdracht bestaat uit het leveren en plaatsen van een toestel voor het reinigen van diverse schroefopbouwen en anderen gecontamineerd met diverse kunststofmaterialen. Het toestel is in staat om door middel van gecontroleerde/instelbare parameters een op- en afkoelcyclus te doorlopen.
Aanbestedende overheid:
Centexbel, Technologiepark 70, 9052 Zwijnaarde BE, Isabel De Schrijver
+32 488999226
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Centexbel
Nationaal identificatienummer: 0459.218.289_541685
Technologiepark 70
Zwijnaarde
9052
Isabel De Schrijver
Telefoon: +32 488999226
ids@centexbel.be
www.centexbel.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338840
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338840
VKC-Centexbel
Etienne Sabbelaan 49
Kortrijk
8500
Isabel De Schrijver
ids@centexbel.be
http://www.centexbel.be
VKC-Centexbel
Etienne Sabbelaan 49
Kortrijk
8500
Isabel De Schrijver
ids@centexbel.be
http://www.centexbel.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=305157
Centrum de Groote, Inrichting erkend door toepassing van de besluitwet van 30 januari 1947
onderzoek en kennisverspreiding zoals gedefinieerd in de kaderregeling (2014/C198/01)

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Leveren en plaatsen van een pyrolysesysteem/wervelbad


Gent-2019-wervelbad-pyrolysesysteem-F02-F02_0

Deze opdracht bestaat uit het leveren en plaatsen van een toestel voor het reinigen van diverse schroefopbouwen en anderen gecontamineerd met diverse kunststofmaterialen. Het toestel is in staat om door middel van gecontroleerde/instelbare parameters een op- en afkoelcyclus te doorlopen.


Geraamde totale waarde: 50000.00

Leveren en plaatsen van een pyrolysesysteem/wervelbad


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 8

Circularity in & with new materials (P1168)


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-05-17
Plaatselijke tijd: 11:59

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank Kortrijk
Kortrijk
8500
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank Kortrijk
9052
Kortrijk
8500
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-04-11