Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 338841 (2019-510974)
Referentienummer:Prov Ant - DOJO-19/009-F02_0
Publicatie datum:11/04/2019
Uiterste datum:10/05/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Migratie Citrixomgeving
Beknopte beschrijving:
Voor deze vernieuwing van de Citrix omgeving zijn we op zoek naar een partner die het ontwerp, de implementatie en migratie, het beheer en de ondersteuning kan opnemen en begeleiden.
Aanbestedende overheid:
Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Overheidsopdrachten, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen BE, Laurens Smaers
+32 32406709
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Overheidsopdrachten
Nationaal identificatienummer: 0207.725.597_24603
Koningin Elisabethlei 22
Antwerpen
2018
Laurens Smaers
Telefoon: +32 32406709
overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be
www.provincieantwerpen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338841
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338841
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Prov+Ant+-+DOJO-19%2F009-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=24152

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Migratie Citrixomgeving


Prov Ant - DOJO-19/009-F02_0

Voor deze vernieuwing van de Citrix omgeving zijn we op zoek naar een partner die het ontwerp, de implementatie en migratie, het beheer en de ondersteuning kan opnemen en begeleiden.


Voor deze vernieuwing van de Citrix omgeving zijn we op zoek naar een partner die het ontwerp, de implementatie en migratie, het beheer en de ondersteuning kan opnemen en begeleiden.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

Als toegelaten optie mogen de inschrijvers ook prijs geven voor de nodige Citrix licenties.

Het indienen van vrije opties is toegestaan.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


De inschrijver toont aan dat hij minstens Citrix Silver partner is, als solution advisor,


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-05-10
Plaatselijke tijd: 09:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-04-11