Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 338960 (2019-511143)
Referentienummer:UZ Leuven-P6219 - TE011457-F02_0
Publicatie datum:12/04/2019
Uiterste datum:06/05/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
P6219 - TE011457: Herinrichten van auditorium CDG tot vriezerlokaal
Beknopte beschrijving:
De opdracht houdt in:- De ombouw van een bestaand auditorium tot een ruimte voor ultravriezers, inclusief het leveren en plaatsen van een nieuw EB en voedingskabel. En enkele kleinere werken in de aangrenzende lokalen.- Afbraak alle droge technieken van de bestaande situatie in de te renoveren zone. BD42 niv09 - Fatsoeneren oude niet te verwijderen bekabeling.- Leveren en plaatsen van de elektrische installatie voor sterkstroom en zwakstroom.
Aanbestedende overheid:
UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven, 3000 Leuven BE, Michel Van Sever
+32 16345253
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


UZ Leuven
Nationaal identificatienummer: 0419.052.173_22222
Herestraat 49, 3000 Leuven
Leuven
3000
Michel Van Sever
Telefoon: +32 16345253
mvs.aankoop@uzleuven.be
www.uzleuven.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338960
https://liquidfiles.uzleuven.be/message/BeE7GvScNCHabIDzL9Ek1E
Privaatrechtelijke instelling

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


P6219 - TE011457: Herinrichten van auditorium CDG tot vriezerlokaal


UZ Leuven-P6219 - TE011457-F02_0

De opdracht houdt in:

- De ombouw van een bestaand auditorium tot een ruimte voor ultravriezers, inclusief het leveren en plaatsen van een nieuw EB en voedingskabel. En enkele kleinere werken in de aangrenzende lokalen.

- Afbraak alle droge technieken van de bestaande situatie in de te renoveren zone. BD42 niv09

- Fatsoeneren oude niet te verwijderen bekabeling.

- Leveren en plaatsen van de elektrische installatie voor sterkstroom en zwakstroom.


De opdracht omvat:

- De ombouw van een bestaand auditorium tot een ruimte voor ultravriezers, inclusief het leveren en plaatsen van een nieuw EB en voedingskabel. En enkele kleinere werken in de aangrenzende lokalen.

- Afbraak alle droge technieken van de bestaande situatie in de te renoveren zone. BD42 niv09

- Fatsoeneren oude niet te verwijderen bekabeling.

- Leveren en plaatsen van de elektrische installatie voor sterkstroom en zwakstroom.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 2

Voor technische vragen, gelieve u te wenden tot Wim Janse, projectingenieur:

Tel. 0032 (0) 16 34 17 40

E-mail: _hidden_@uzleuven.be

Voor inhoudelijke administratieve vragen kan u terecht bij

Tel. 0032 (0)16 34 74 65

mvs.aankoop@uzleuven.be met in cc: _hidden_@uzleuven.be


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-05-06
Plaatselijke tijd: 11:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Gezien de complexiteit van de werken en werforganisatie is een verplicht plaatsbezoek voorzien. De plaatsbezoeken gaan door op woensdag 17 april 2019 om 9u en op woensdag 24 april 2019 om 9u. De aanwezigheid op één van beide plaatsbezoeken is aldus verplicht en moet bevestigd worden bij Wim Janse (wim.janse@uzleuven.be; +32 0032 (0)16 34 17 40).

Voorhet afhalen van de opdrachtdocumenten:

Klik op de link in de publicatie.

Hierna zal er worden gevraagd om in te loggen; gebruik hiervoor uw eigen e-mailadres.

Nadien zal u in uw mailbox een mail toekrijgen met verdere instructies (paswoord) voor het downloaden van de opdrachtdocumenten.

Voorwaarde is dat u met internet explorer als browser werkt.

OF

stuur een mail naar _hidden_@uzleuven.be


Beroepsinstantie
Rechtbanken van Leuven
Smoldersplein 5
Leuven
3000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-04-12