Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 338955 (2019-511138)
Referentienummer:VRW-2019-310125-10479-TILE-F50_0
Publicatie datum:12/04/2019
Uiterste datum:07/05/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
KORTRIJK - REGIE DER GEBOUWEN - Sanitaire werken
Beknopte beschrijving:
KORTRIJK - REGIE DER GEBOUWEN - Sanitaire werken
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West, Oude Gentweg, 75A, 8000 BRUGGE BE, Lemaire Tino
+32 478631959
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26959
Oude Gentweg, 75A
BRUGGE
8000
Lemaire Tino
Telefoon: +32 478631959
tino.lemaire@regiedergebouwen.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338955
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338955
Regie der Gebouwen - VRW
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
brugge
8000
Lemaire Tino
Telefoon: +32 478631959
tino.lemaire@regiedergebouwen.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301626

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


KORTRIJK - REGIE DER GEBOUWEN - Sanitaire werken


KORTRIJK - REGIE DER GEBOUWEN - Sanitaire werken


AFDELING: PROCEDURE


VRW-2019-310125-10479-TILE-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-05-07
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan bij voorkeur per e-mail _hidden_@buildingsagency.be (of anders per telefax of via de post). Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail de opdrachtdocumenten.

MEER INFO:

Tino Lemaire

tino.lemaire@regiedergebouwen.be

+32 478631959

Mona Barakat

mona.barakat@regiedergebouwen.be

+32 492827552

PLAATSBEZOEK MOGELIJK NA AFSPRAAK


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-04-12