Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 339268 (2019-511614)
Referentienummer:Destelbergen-PPP0CO-1235/9005/2019/032-F02_0
Publicatie datum:17/04/2019
Uiterste datum:21/05/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Mededingingsprocedure met onderhandeling
Market type:Diensten
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Leveren van kappersdiensten in het dagverzorgingscentrum 'De Triangel' te Destelbergen
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
OCMW Destelbergen, Kouterlaan 19, 9070 Destelbergen BE, De heer Bert Jonckers
+32 92108260
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


OCMW Destelbergen
Nationaal identificatienummer: OCMW Destelbergen
Kouterlaan 19
Destelbergen
9070
De heer Bert Jonckers
Telefoon: +32 92108260
bert.jonckers@ocmw-destelbergen.be
www.ocmw-destelbergen.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1235/CO/2019
OCMW Destelbergen
Nationaal identificatienummer: OCMW Destelbergen
Kouterlaan 19
Destelbergen
9070
De heer Bert Jonckers
Telefoon: +32 92108260
bert.jonckers@ocmw-destelbergen.be
www.ocmw-destelbergen.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Oproep tot aanvraag tot deelneming - Leveren van kappersdiensten in het dagverzorgingscentrum 'De Triangel' te Destelbergen


2019/032

zie II.2.4


Dagverzorgingscentrum De Triangel, Steenvoordestraat 36 te 9070 Destelbergen


Leveren van kappersdiensten in het dagverzorgingscentrum 'De Triangel' te Destelbergen


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Aanpak van de opdracht en affiniteit met de doelgroep
Weging: 40
Prijs
Weging: 60
Looptijd in maanden 12

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Geen


1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's


1. Kopie van het diploma dat de studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener die met de dienstverlening worden belast, kan aantonen.

2. De dienstverlener moet aantonen dat hij/zij een zelfstandig statuut heeft of zal aanvragen voor aanvang van de prestaties.

3. Een lijst van relevante kappersopdrachten die gedurende de afgelopen twee jaar werden verricht, bij voorkeur gericht op de specifieke doelgroep van senioren en oudere hulpbehoevende.

De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring op eer van de dienstverlener.


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-05-21
Plaatselijke tijd: 11:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvanstate.be
http://www.raadvanstate.be/
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-04-17