Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 339275 (2019-511579)
Referentienummer:NPBvzw-NPB_PSN_2018-38_Het Wik_WS-F02_0
Publicatie datum:17/04/2019
Uiterste datum:16/05/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Vijverherstel en exotenbestrijding Het Wik te Genk
Beknopte beschrijving:
Kappen en ontstronken van bomen Herprofileren van vijverbodems en -dijkenOntslibben van vijverbodem met afvoerAfvissen en bepoten van vijverHydro-infrastructuur verbeteren: stuwen, monikken
Aanbestedende overheid:
Natuurpunt Beheer vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen BE, Raf Van der Veken
+32 15770174
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Natuurpunt Beheer vzw
Nationaal identificatienummer: 0409.423.736_27820
Coxiestraat 11
Mechelen
2800
Raf Van der Veken
Telefoon: +32 15770174
raf.vanderveken@natuurpunt.be
www.natuurpunt.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339275
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339275
vzw

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Vijverherstel en exotenbestrijding Het Wik te Genk


NPBvzw-NPB_PSN_2018-38_Het Wik_WS-F02_0

Kappen en ontstronken van bomen

Herprofileren van vijverbodems en -dijken

Ontslibben van vijverbodem met afvoer

Afvissen en bepoten van vijver

Hydro-infrastructuur verbeteren: stuwen, monikken


Genk


Kappen en ontstronken van bomen

Herprofileren van vijverbodems en dijken

Ontslibben van vijverbodem met afvoer

Afvissen en bepoten van vijver

Hydro-infrastructuur verbeteren: stuwen, monikken


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 20

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-05-16
Plaatselijke tijd: 11:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-05-16
Plaatselijke tijd: 11:00

Mechelen


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat
brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-04-17