Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 339303 (2019-511573)
Referentienummer:flegado-A1807-1-F02_0
Publicatie datum:17/04/2019
Uiterste datum:13/05/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Levering en plaatsing modulaire gebouwen flegado
Beknopte beschrijving:
Leveren en plaatsen van 6 modulaire woonunits
Aanbestedende overheid:
BWZ Klein-Brabant vzw, Pullaar 159, 2610 Puurs BE, Peeters
+32 489884816
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


BWZ Klein-Brabant vzw
Nationaal identificatienummer: 0407.231.239_595855
Pullaar 159
Puurs
2610
Peeters
Telefoon: +32 489884816
ilse.peeters@flegado.be
www.flegado.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339303
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339303
sector gehandicaptenzorg VAPH

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Levering en plaatsing modulaire gebouwen flegado


flegado-A1807-1-F02_0

Leveren en plaatsen van 6 modulaire woonunits


Geraamde totale waarde: 265000.00

Achterhoefweg 37, 2870 Puurs-Sint-Amands


Levering en plaatsing modulaire gebouwen


Gunningscriteria
Waarde zonder btw 265000.00
Looptijd in dagen 120
3

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-05-13
Plaatselijke tijd: 00:00
Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2019-05-26
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
BWZ klein-brabant vzw
Pullaar 159
Puurs
2870
Telefoon: +48 9884816
ilse.peeters@flegado.be
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
BWZ Klein-Brabant vzw
Pullaar 159
Puurs
2870
Telefoon: +48 9884816
ilse.peeters@flegado.be
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
BWZ Klein-brabant vzw
Pullaar 159
Puurs
2870
Telefoon: +48 9884816
ilse.peeters@flegado.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-04-17