Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 339318 (2019-511584)
Referentienummer:Havenbedrijf Antwerpen-PPP0B3-8049/9025/B10712-F05_0
Publicatie datum:17/04/2019
Uiterste datum:13/05/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht, nutssectoren
Procedure type:Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Selectief slopen van de Panama- en Suezloods - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Havenbedrijf Antwerpen, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
09/05/2019 2019-513837 2019-511584 0_E2
25/04/2019 2019-512281 2019-511584 0_E1
17/04/2019 2019-511584 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Havenbedrijf Antwerpen
Nationaal identificatienummer: HA
Zaha Hadidplein 1
Antwerpen
2030
procurement@portofantwerp.com
www.portofantwerp.com
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/8049/B3/2019
Procurement
Nationaal identificatienummer: FI/PR
Zaha Hadidplein 1
Antwerpen
2030
procurement@portofantwerp.com
www.portofantwerp.com
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Selectief slopen van de Panama- en Suezloods - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging


B10712

zie II.2.4


Haven van Antwerpen


Het boven- en ondergronds selectief slopen van de Panama- en Suezloods.

De te slopen gebouwen zijn gelegen langsheen de Siberiastraat en het Kattendijkdok te Antwerpen. Het betreft 2 opslagloodsen die in het kader van een herontwikkelingsproject gesloopt zullen worden.

De projectsite bestaat uit volgende gebouwen:

- Gebouw 1 - Panamaloods

• Siberiastraat 1, Antwerpen

• 1 bouwlaag

• 2.450 m² bruikbare oppervlakte, bouwvolume 20.830 m³

• Bouwjaar: 1950

- Gebouw 2 - Suezloods

• Kattendijkdok 46, Antwerpen

• 1 bouwlaag

• 2.887 m² bruikbare oppervlakte, bouwvolume 19.260 m³

• Bouwjaar: rond 1891

Enkel de gebouwen en de bijhorigheden dienen gesloopt te worden. De omgevingsaanleg wordt niet gesloopt.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 28

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

De indiening van de offerte geldt als impliciete verklaring op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze impliciete verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe over de mogelijkheid beschikt, zal ze, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de persoonlijke toestand van de inschrijver te onderzoeken.

Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid de inschrijver in elk stadium van de procedure verzoeken om de nodige bewijsstukken voor te leggen.

De inschrijver voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.


1. De inschrijver dient een bankverklaring betreffende de totale omzet en dit over de laatste drie boekjaren en de balansen en jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar toe te voegen.


1. Het bestuur is van oordeel dat de werken behoren tot categorie G5 (afbraakwerken), klasse 1. De kandidaat dient een bewijs voor te leggen dat hij minstens gerangschikt is in deze categorie en klasse.


Vereiste erkenning: G5 (Afbraakwerken), Klasse 1


Geen


AFDELING: PROCEDURE


Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-05-13
Plaatselijke tijd: 14:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-11-09

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Wijze van indienen - e-procurement

Het indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.

Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!

De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.

De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:

https://eten.publicprocurement.be

Voor meer informatie wordt verwezen naar : http://www.publicprocurement.be.

Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.

De meetstaat wordt u eveneens in excelformaat bezorgd. Vermits wij geen vat hebben op de wijze waarmee u met dit document omspringt, wijzen wij u op de bepaling van artikel 75 van het KB van 18 juni 2017 “Vorm en inhoud van de offerte”.

De meetstaat dient aangeleverd te worden in Excel.

Gelieve de desbetreffende bepaling van dit artikel nauwgezet te volgen.

Huidige opdracht betreft een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Hieruit volgt dat u dient te voldoen aan de selectiecriteria vermeld in het bestek (en hiervoor de vereiste documenten dient over te maken) en dat u een offerte dient in te dienen. Het indienen van uw kandidatuurstelling en uw offerte vindt dus in één fase plaats.

Plaatsbezoek vereist:

Maandag 29 april 2019 om 13u ter plaatse of dinsdag 30 april 2019 om 13u ter plaatse.

De inschrijver dient verplicht aanwezig te zijn op 1 van de 2 vastgelegde momenten.

Een bewijs van plaatsbezoek maakt deel uit van de bij de inschrijving te voegen bescheiden

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Telefoon: +32 22349611
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Telefoon: +32 22349611
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-04-17