Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 339320 (2019-511586)
Referentienummer:Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed-HH/OE/001-2018-F02_0
Publicatie datum:17/04/2019
Uiterste datum:20/05/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Het uitvoeren van dringende instandhoudingswerken i.f.v. het Onroerenderfgoeddecreet, hst. 11. Handhaving
Beknopte beschrijving:
1. WerkgebiedDe opdracht dient ter ondersteuning van het werkveld "handhaving onroerend erfgoed", een taak toebedeeld aan de afdeling Handhaving Omgeving, meer bepaald aan de inspecteur Onroerend Erfgoed. Binnen het werkveld worden verschillende deeltaken toegewezen via de methodiek van raamovereenkomsten, zoals de ondersteuning bij stabiliteitsproblematiek, de opruiming van panden en terreinen, het kraakvrij maken van panden, etc. Onderhavige opdracht heeft tot doel het uitvoeren van dringende instandhoudingswerken aan beschermde panden en constructies. 2. DeelopdrachtenHet raamcontract bestaat uit deelopdrachten welke per deelopdracht expliciet zullen worden omschreven. In overleg met de opdrachtgever, het agentschap Onroerend Erfgoed en eventueel aangeduide specialisten worden methodiek, omvang, etc. bepaald.
Aanbestedende overheid:
Handhaving Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8 , 1000 Brussel BE, Dirk Van Oost
+32 479419299
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Handhaving Omgeving
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16799
Koning Albert II-laan 20 bus 8
Brussel
1000
Dirk Van Oost
Telefoon: +32 479419299
dirk.vanoost@vlaanderen.be
http://www.omgevingvlaanderen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339320
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339320
handhaving omgeving - inspectie Oost-Vlaanderen OE
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 71
Gent
9000
Dirk Van Oost
Telefoon: +32 479419299
dirk.vanoost@vlaanderen.be
http://www.omgevingvlaanderen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339320
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Agentschap+Inspectie+Ruimtelijke+Ordening%2C+Woonbeleid+en+Onroerend+Erfgoed-HH%2FOE%2F001-2018-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=24180

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Het uitvoeren van dringende instandhoudingswerken i.f.v. het Onroerenderfgoeddecreet, hst. 11. Handhaving


Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed-HH/OE/001-2018-F02_0

1. Werkgebied

De opdracht dient ter ondersteuning van het werkveld "handhaving onroerend erfgoed", een taak toebedeeld aan de afdeling Handhaving Omgeving, meer bepaald aan de inspecteur Onroerend Erfgoed. Binnen het werkveld worden verschillende deeltaken toegewezen via de methodiek van raamovereenkomsten, zoals de ondersteuning bij stabiliteitsproblematiek, de opruiming van panden en terreinen, het kraakvrij maken van panden, etc. Onderhavige opdracht heeft tot doel het uitvoeren van dringende instandhoudingswerken aan beschermde panden en constructies.

2. Deelopdrachten

Het raamcontract bestaat uit deelopdrachten welke per deelopdracht expliciet zullen worden omschreven. In overleg met de opdrachtgever, het agentschap Onroerend Erfgoed en eventueel aangeduide specialisten worden methodiek, omvang, etc. bepaald.


Geraamde totale waarde: 135000.00

verspreid


Het uitvoeren van dringende instandhoudingswerken i.f.v. het Onroerenderfgoeddecreet, hst. 11. Handhaving


Gunningscriteria
Waarde zonder btw 135000.00
Looptijd in maanden 24

2 x 1 jaar verlenging mogelijk


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


- Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen:

* aantonen van de maximale inzetbaarheid van het team van de opdrachtnemer: binnen welke termijn kan het team de opdracht opstarten en uitvoeren;

* de uitvoeringstermijn is gelinkt aan het type opdracht, daartoe worden twee opstarttermijnen vooropgesteld: opdrachten van hoogdringendheid en normale opdrachten. In elk geval dient de inschrijver aan te tonen dat hij over kan gaan tot uitvoering van een opdracht binnen een termijn van drie werkdagen na vraag van de opdrachtgever.

De inschrijver bewijst zijn geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen aan de hand van een gedetailleerd plan van aanpak.


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-05-20
Plaatselijke tijd: 10:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


zie technische bepalingen in het bestek p 11-12


Beroepsinstantie
raad van state
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-04-17