Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 339324 (2019-511592)
Referentienummer:IMOG-PPP0NC-146/9005/2018/015-F02_0
Publicatie datum:17/04/2019
Uiterste datum:23/05/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren en plaatsen van ondergrondse afvalcontainers - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
IMOG, Kortrijksesteenweg 264 , 8530 Harelbeke BE, De heer Jeroen De Craemere
+32 56716117
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


IMOG
Kortrijksesteenweg 264
Harelbeke
8530
De heer Jeroen De Craemere
Telefoon: +32 56716117
Jeroen.decraemere@imog.be
Fax: +32 56710985
www.imog.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/146/NC/2018
IMOG
Kortrijksesteenweg 264
Harelbeke
8530
De heer Jeroen De Craemere
Telefoon: +32 56716117
Jeroen.decraemere@imog.be
Fax: +32 56710985
www.imog.be
https://eten.publicprocurement.be
Intercommunale

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren en plaatsen van ondergrondse afvalcontainers - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2018/015

zie II.2.4


Imog regio


Leveren en plaatsen van ondergrondse afvalcontainers


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Functionele waarde
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Leveringstermijn
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: beheersbaarheid van de software/hardware
Weging: 10
Prijs
Weging: 40
Looptijd in maanden 48

Toegestane opties (zie bestek)

Vrije opties (Niet gespecifieerd)


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.


1. zie bestek


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-05-23
Plaatselijke tijd: 10:30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-11-19

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-04-17