Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341671 (2019-514505)
Referentienummer:Kempisch Tehuis cvba-PPP195-15/9001/2015/0491/-F02_0
Publicatie datum:14/05/2019
Uiterste datum:20/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Bocholt "Passantenhaven - Fase 2" : Bouwen van 8 woningen
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Kempisch Tehuis cvba, Ringlaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren BE, Mevrouw Christel Schepers
+32 11810702
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
11/06/2019 2019-517687 2019-514505 0_E1
14/05/2019 2019-514505 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Kempisch Tehuis cvba
Nationaal identificatienummer: 0401.314.140
Ringlaan 20
Houthalen-Helchteren
3530
Mevrouw Christel Schepers
Telefoon: +32 11810702
christel.schepers@cvkt.be
Fax: +32 11525986
www.kempischtehuis.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/15/195/2019
https://eten.publicprocurement.be
Sociale huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Bocholt "Passantenhaven - Fase 2" : Bouwen van 8 woningen


2015/0491/01

zie II.2.4


Bocholt Binnenhof 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 en 29


Bouwen van 8 woningen te Bocholt "Passantenhaven - Fase 2".

Plaats van uitvoering : Binnenhof 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 en 29 te 3950 Bocholt.

De werken worden uitgevoerd in 1 fase.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 500

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.


1. De criteria worden vermeld in de aanbestedingsstukken


1. De criteria worden vermeld in de aanbestedingsstukken


1. Bewijs van Erkenning zoals opgenomen in het bestek


1. Wij schatten in dat Klasse 5 categorie D van toepassing gaat zijn. De van toepassing zijnde klasse zal bij gunning bepaald worden


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-20
Plaatselijke tijd: 09:30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-12-17
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-06-20
Plaatselijke tijd: 09:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg, Limburg
Parklaan 25 bus 2
Hasselt
3500
Telefoon: +32 11374154
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-limburg-afdeling-hasselt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-14