Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341674 (2019-514477)
Referentienummer:Schoten-PPP024-2860/9005/19WVH06-F02_0
Publicatie datum:14/05/2019
Uiterste datum:19/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Leveren en plaatsen van een nieuwe airco installatie gemeentehuis - zijde Verbertstraat
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Schoten, Verbertstraat 3, 2900 Schoten BE, De heer Wim Van Hoof
+32 36800971
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Schoten
Nationaal identificatienummer: 0206 677 997
Verbertstraat 3
Schoten
2900
De heer Wim Van Hoof
Telefoon: +32 36800971
wim.vanhoof@schoten.be
Fax: +32 36800997
www.schoten.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2860/24/2019
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Leveren en plaatsen van een nieuwe airco installatie gemeentehuis - zijde Verbertstraat


19WVH06

zie II.2.4


Gemeentehuis, Verbertstraat 3 te 2900 Schoten


1. het buiten dienst stellen en verwijderen van de oude airco installatie

2. het leveren en plaatsen van een nieuwe airco installatie


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 30

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Het electronisch nazicht voor onderzoek naar de uitsluitingsgronden gebeurt door de aanbestedende overheid via de toepassing Telemarc.

2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 vanhet KB van 18 april 2017.


1. De studie- en beroepskwalificaties van de aannemer.


Vereiste erkenning: D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 2


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-19
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-09-17
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-06-19
Plaatselijke tijd: 10:00

Gemeentehuis, Verbertstraat 3 te 2900 Schoten


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen elektronisch ingediend worden


Beroepsinstantie
Raad Van State
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-14