Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341675 (2019-514483)
Referentienummer:KOBA Metropool B-20190514 Francicus-F02_0
Publicatie datum:14/05/2019
Uiterste datum:12/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Mededingingsprocedure met onderhandeling
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
VERBOUWING TOT SCHOOLGEBOUW
Beknopte beschrijving:
Werken, leveringen en prestaties nodig voor de verbouwing van een gebouw tot schoolgebouw
Aanbestedende overheid:
Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Metropool, Nooitrust 4, 2390 Malle BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Metropool
Nationaal identificatienummer: 0447.911.059_25455
Nooitrust 4
Malle
2390
bouw@kobametropool.be
http://www.kobavzw.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341675
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341675
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=KOBA+Metropool+B-20190514+Francicus-F02
vzw

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


VERBOUWING TOT SCHOOLGEBOUW


KOBA Metropool B-20190514 Francicus-F02_0

Werken, leveringen en prestaties nodig voor de verbouwing van een gebouw tot schoolgebouw


Antwerpen


zie bestek


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 5

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-12
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


zie bestek


Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen
Bolivarplaats, 20 bus 1
Antwerpen
2000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-14