Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341683 (2019-514491)
Referentienummer:WL-WL_2018_11-F03_0
Publicatie datum:14/05/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Data analyse van golf- en snelheidsmetingen in het Schelde estuarium
Beknopte beschrijving:
De onderhavige opdracht betreft een studieopdracht voor het uitvoeren van data-analyse op opgemeten snelheids- en golf data, en het rapporteren van de verkregen data voor enkele meetprojecten. Dit onderzoek omvat data-analyse van diverse type metingen, zowel stationaire metingen als varende metingen.
Aanbestedende overheid:
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium, Berchemlei 115, 2140 Borgerhout BE, Dieter Meire
+32 32246178
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17436
Berchemlei 115
Borgerhout
2140
Dieter Meire
Telefoon: +32 32246178
dieter.meire@mow.vlaanderen.be
Fax: +32 32246036
http://www.waterbouwkundiglaboratorium.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341683
Onderzoek

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Data analyse van golf- en snelheidsmetingen in het Schelde estuarium


WL-WL_2018_11-F03_0

De onderhavige opdracht betreft een studieopdracht voor het uitvoeren van data-analyse op opgemeten snelheids- en golf data, en het rapporteren van de verkregen data voor enkele meetprojecten. Dit onderzoek omvat data-analyse van diverse type metingen, zowel stationaire metingen als varende metingen.


Totale waarde van de opdracht/het perceel: 53578.00

De onderhavige opdracht betreft een studieopdracht voor het uitvoeren van data-analyse op opgemeten snelheids- en golf data, en het rapporteren van de verkregen data voor enkele meetprojecten. Dit onderzoek omvat data-analyse van diverse type metingen, zowel stationaire metingen als varende metingen.


Gunningscriteria
Kostencriterium Naam: Bedrag van de offerte
Weging: 65
Kostencriterium Naam: De ervaring en kennis van de persoon/personen die zal/zullen instaan voor de uitvoering van de opdracht
Weging: 35

AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Opdracht nr.: WL_2018_11

Data analyse van golf- en snelheidsmetingen in het Schelde estuarium


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-02-14
Aantal inschrijvingen: 3
Naam en adres van de contractant:
International Marine and Dredging Consultants
Nationaal identificatienummer: BE0422376305
Van Immerseelstraat 66
Antwerpen
2018
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 53578.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Koolstraat 35
Brussel
1000
departement@kb.vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande-
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Koolstraat 35
Brussel
1000
departement@kb.vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande-
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Koolstraat 35
Brussel
1000
departement@kb.vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande-
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-14