Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 343945 (2019-517522)
Referentienummer:Turnhout-PPP06V-1792/9018/2019512-F02_0
Publicatie datum:07/06/2019
Uiterste datum:02/07/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Schilderwerken Speelkaartenmuseum - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Stad Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout BE, Mevrouw Tinne Hermans
+32 14443374
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Turnhout
Nationaal identificatienummer: 0207.533.082
Campus Blairon 200
Turnhout
2300
Mevrouw Tinne Hermans
Telefoon: +32 14443374
tinne.hermans@turnhout.be
Fax: +32 14439275
www.turnhout.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1792/6V/2019
Stad Turnhout
Nationaal identificatienummer: 0207.533.082
Campus Blairon 200
Turnhout
2300
De heer Peter Van den Heuvel
Telefoon: +32 14443374
peter.vandenheuvel@turnhout.be
Fax: +32 14439275
www.turnhout.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Schilderwerken Speelkaartenmuseum - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019512

zie II.2.4


Speelkaartenmuseum


Schilderwerken Speelkaartenmuseum


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 20

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-07-02
Plaatselijke tijd: 10:30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-10-30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist:

U kan een afspraak voor een plaatsbezoek maken met Peter Van den Heuvel (0474 61 47 34 of _hidden_@turnhout.be).


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-06-07