Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 343953 (2019-517523)
Referentienummer:De Panne (3p)-PPP0UI-370/9002/2019/381-F21_0
Publicatie datum:07/06/2019
Uiterste datum:02/07/2019
Attributie datum:
 
Type:Sociale en andere specifieke diensten - overheidsopdrachten
Procedure type:Procedure met onderhandelingen
Market type:NA
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Opdracht tot het uitwerken, organiseren en realiseren van de infrastructuur voor de kerstmarkt De Panne voor de kerstperiode 2019-2020, met mogelijkheid tot verlenging voor 2 volgende kerstperiodes - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeentebestuur De Panne, Zeelaan 21, 8660 De Panne BE, Mevrouw Hanne Blieck
+32 58421616
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


BE001
Referentie van de aankondiging: 2019-517523
Helpdesk e-Procurement
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeentebestuur De Panne
Zeelaan 21
De Panne
8660
Mevrouw Hanne Blieck
Telefoon: +32 58421616
hanne.blieck@depanne.be
Fax: +32 58421617
www.depannne.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/370/UI/2019

Uitnodiging tot indienen offerte - Opdracht tot het uitwerken, organiseren en realiseren van de infrastructuur voor de kerstmarkt De Panne voor de kerstperiode 2019-2020, met mogelijkheid tot verlenging voor 2 volgende kerstperiodes - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019/381

zie II.2.4


Markt De Panne, Zeelaan te 8660 De Panne


Toerisme De Panne vzw is op zoek naar een partner die haar jaarlijkse kerstmarkt wenst uit te werken, te organiseren en te realiseren voor de kerstperiode 2019-2020.

Bij een positieve evaluatie kan de opdracht jaarlijks verlengd worden voor een maximale periode van 2 bijkomende jaren.

De inschrijver maakt een plan op, waarbij hij de infrastructuur voor de kerstmarkt logisch op de markt van De Panne plaatst.

Hij zal na gunning verantwoordelijk zijn voor de volledige opvolging en realisatie van de kerstmarkt.

Hij is het contactpunt voor alle onderaannemers waarmee hij wenst te werken en ontheft de dienst Toerisme en de dienst Technische Zaken van hun verschillende taken.

Hij begeleidt de artiesten ter plaatse en zorgt voor een contactpunt voor de verschillende belanghebbenden (standhouders, artiesten, personeelsleden gemeente, ...).


Aanvang 2019-12-09
Einde 2022-01-07

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) :

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria) :

1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria) :

1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Minimumeisen - Financiële draagkracht :

1. De inschrijver toont aan dat hij verzekerd is tegen beroepsrisico's.

Minimumeisen - Technische bekwaamheid :

1. De inschrijver dient minimaal 3 gelijkaardige projecten voor te stellen.


AFDELING: PROCEDURE


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-07-02
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
http://eproadmin.raadvst-consetat.be/
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-06-07