Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 343950 (2019-517540)
Referentienummer:KBS vzw Schoten-NieuwbouwKleuterschoolGelmelen-Schoten-F02_0
Publicatie datum:08/06/2019
Uiterste datum:09/07/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Nieuwbouw Kleuterschool Gelmelen te Gelmelenstraat 12 - 2900 Schoten
Beknopte beschrijving:
Deze Opdracht heeft als voorwerp het bouwen van een vervangingsnieuwbouw Kleuterschool voor Kleuterschool Gelmelen – KBS vzw.zie bestek.De opdracht is opgedeeld in twee percelen, rekening houdend met de aard van de uit te voeren werken. het betreft volgende percelen:perceel 1: min. D klasse 5perceel 2: min. D16 klasse 2
Aanbestedende overheid:
KBS vzw Schoten, Verbertstraat 23, 2900 Schoten BE, Mevr. Veerle Molkens
+32 6589451
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
20/06/2019 2019-518795 2019-518140 0_E3
14/06/2019 2019-518140 2019-517540 0_E2
08/06/2019 2019-517540 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


KBS vzw Schoten
Nationaal identificatienummer: 0860.019.024_510984
Verbertstraat 23
Schoten
2900
Mevr. Veerle Molkens
Telefoon: +32 6589451
Veerle.Molkens@sg-kbs.be
http://www.sg-kbs.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343950
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343950
architecten Van Laer & Van Erck
Antoon de Lalaingstraat 1 bus 4
Hoogstraten
2320
Mevr. Charline Van Erck
Telefoon: +32 33142292
charline@architecten-vbhvl.be
http://www.aab-architecten.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343950
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=KBS+vzw+Schoten-NieuwbouwKleuterschoolGelmelen-Schoten-F02
vzw

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Nieuwbouw Kleuterschool Gelmelen te Gelmelenstraat 12 - 2900 Schoten


KBS vzw Schoten-NieuwbouwKleuterschoolGelmelen-Schoten-F02_0

Deze Opdracht heeft als voorwerp het bouwen van een vervangingsnieuwbouw Kleuterschool voor Kleuterschool Gelmelen - KBS vzw.

zie bestek.

De opdracht is opgedeeld in twee percelen, rekening houdend met de aard van de uit te voeren werken. het betreft volgende percelen:

perceel 1: min. D klasse 5

perceel 2: min. D16 klasse 2


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

totaal excl. sanitair


Perceel nr.: 1

2910 Schoten


perceel 1: totaal werken excl. sanitair.

perceel 1:

- stabiliteit en ruwbouw (excl. werken sanitair) + wind- en waterdicht Deel 0 - aanneming werf zonder sanitair

Deel 1 - onderbouw zonder sanitair

Deel 2 - bovenbouw

Deel 3 - dakwerken

Deel 4 - gevelsluiting

- volledige binnen afwerking (excl. afwerking sanitair)

Deel 5 - binnen afwerking zonder sanitair

- technieken (hvac, elektriciteit & data - excl. sanitair)

Deel 6 - technieken fluïda zonder sanitair

Deel 7 - technieken elektro - buitenaanleg

Deel 9 - omgevingswerken


Gunningscriteria
Einde 2020-08-17

sanitair


Perceel nr.: 2

2910 Schoten


perceel 2: werken sanitair.

perceel 2:

- stabiliteit en ruwbouw (ENKEL werken sanitair) Deel 0 - aanneming werf enkel sanitair

Deel 1 - onderbouw enkel sanitair

- volledige binnen afwerking (ENKEL afwerking sanitair) Deel 5 - binnen afwerking enkel sanitair

- technieken (SANITAIR)

Deel 6 - technieken fluïda zonder sanitair


Gunningscriteria
Einde 2020-08-17

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


zie bestek


zie bestek


zie bestek


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-07-09
Plaatselijke tijd: 11:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-07-09
Plaatselijke tijd: 11:00

zie bestek


zie bestek


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
KBS vzw
Verbertstraat 32
Schoten
2910
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
nader te bepalen
nader te bepalen
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
nader te bepalen
nader te bepalen
nader te bepalen
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-06-08