Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 343960 (2019-517539)
Referentienummer:Enabel-GIN170111T-32-F02_0
Publicatie datum:08/06/2019
Uiterste datum:03/07/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Markt voor diensten "voor de begeleiding van het Programma SANITA-nette steden in het domein van het beheer van huishoudelijk afval en aanverwanten"
Beknopte beschrijving:
Markt voor diensten "voor de begeleiding van het Programma SANITA-nette steden in het domein van het beheer van huishoudelijk afval en aanverwanten"
Aanbestedende overheid:
Enabel, Hoogstraat 147, 1000 Brussel BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Enabel
Nationaal identificatienummer: 0264.814.354_20100
Hoogstraat 147
Brussel
1000
geert.kindt@enabel.be
http://www.enabel.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343960
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343960
Ontwikkelingssamenwerking

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Markt voor diensten "voor de begeleiding van het Programma SANITA-nette steden in het domein van het beheer van huishoudelijk afval en aanverwanten"


Enabel-GIN170111T-32-F02_0

Markt voor diensten "voor de begeleiding van het Programma SANITA-nette steden in het domein van het beheer van huishoudelijk afval en aanverwanten"


Conakry, Guinea


Diensten "voor begeleiding van het Programma SANITA-nette steden in het domein van het beheer van huishoudelijk afval en aanverwanten"


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

SANITA GIN170111T


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-07-03
Plaatselijke tijd: 16:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-06-08