Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 343944 (2019-517537)
Referentienummer:TH-PPP0V1-39/9003/2019/001-F03_0
Publicatie datum:10/06/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Leveringen
Regio: Limburg
Onderwerp:
Incontinentiemateriaal
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
I.G.L. / Ter Heide, Klotstraat 125, 3600 Genk BE, Mevrouw Inge Gaens
+32 89323934
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


I.G.L. / Ter Heide
Klotstraat 125
Genk
3600
Mevrouw Inge Gaens
Telefoon: +32 89323934
inge.gaens@terheide.be
Fax: +32 89323958
www.terheide.be
Andere

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Incontinentiemateriaal


2019/001

zie II.2.4


Totale waarde van de opdracht/het perceel: 395157.04

I.G.L. / Ter Heide, Klotstraat 125 te 3600 Genk


Deze opdracht handelt in het kader van een raamovereenkomst met één leverancier, waarbij de deelopdrachten steeds uitgevoerd worden op afroep via een bestelbon.

De uit te voeren levering betreft de levering van incontinentiemateriaal voor bewoners van Ter Heide voor de periode van 01/07/2019 t.e.m. 30/06/2023 met een proefperiode van 3 maanden.

Wanneer de leverancier niet voldoet aan de wettelijke voorschriften en aan de bepalingen van dit bestek, kan Ter Heide ten laatste 1 week vóór het verstrijken van de proefperiode de overeenkomst opzeggen.

In dat geval zal de opdracht voor de resterende periode, mits een nieuwe proefperiode van 3 maanden, toegewezen worden aan de inschrijver, die op basis van de gunningscriteria als volgende gerangschikt is.

Deze opdracht bestaat uit 1 perceel dat onderverdeeld is in verschillende artikels.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 40
Kwaliteitscriterium
Naam: Service
Weging: 20
Prijs
Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 035-078276
Opdracht nr.: 2019/001
Perceel nr.: 1

Incontinentiemateriaal


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-06
Aantal inschrijvingen: 2
0
0
Naam en adres van de contractant:
WM SUPPLIES bvba
KORTRIJKSESTRAAT 30
Kuurne
8520
Telefoon: +32 56712041
wmsupplies@skynet.be
Fax: +32 56705985
http://www.wmsupplies.be
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 395157.04

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-06-07