Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 343959 (2019-517543)
Referentienummer:KDVDS-KG750-MET-F02_0
Publicatie datum:10/06/2019
Uiterste datum:16/07/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Lot 2 Metselwerk
Beknopte beschrijving:
Uitbreiding en renovatie van een kinderdagverblijf te Holsbeek: zie bestek
Aanbestedende overheid:
Kinderdagverblijf De Sterrekes VZW, Geldenaaksebaan 438, 3520 Heverlee BE, Dirk Pareijn
+32 478253742
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Kinderdagverblijf De Sterrekes VZW
Nationaal identificatienummer: 0413.116.466_28006
Geldenaaksebaan 438
Heverlee
3520
Dirk Pareijn
Telefoon: +32 478253742
dirk.pareijn@skynet.be
http://sterrekes.weborigin.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343959
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343959
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=KDVDS-KG750-MET-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=24745
Kinderopvang

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Lot 2 Metselwerk


KDVDS-KG750-MET-F02_0

Uitbreiding en renovatie van een kinderdagverblijf te Holsbeek: zie bestek


Holsbeek


Bovengronds metselwerk (uitbreiding en renovatie van een kinderdagverblijf)


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 3

zie bestek


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D1


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-07-16
Plaatselijke tijd: 15:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 2
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-07-17
Plaatselijke tijd: 15:00

Holsbeek


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Burgerlijke rechtbanken
Leuven
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-06-10