Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 347180 (2019-521411)
Referentienummer:Universitair Ziekenhuis Gent (3P)-PPP0UJ-2000/9107/VOPMVB/A-F02_0
Publicatie datum:10/07/2019
Uiterste datum:05/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor mediamonitoring en -analyse - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
Artsen en andere medewerkers van het UZ Gent willen dagelijks op de hoogte zijn van wat er in de media verschijnt over het UZ Gent en over belangrijke innovaties en evoluties in de gezondheidszorg. Het UZ Gent voert ook een actieve persstrategie die ze op de voet wil volgen om de strategie zo goed mogelijk uit te voeren. Daarvoor wil het UZ Gent beroep doen op een sterke monitoring van de geschreven, audiovisuele en onlinepers.Om het reactieve en proactieve perswerk van het UZ Gent te beoordelen, wil het UZ Gent regelmatig een analyse laten uitvoeren van de resultaten van de mediamonitoring.
Aanbestedende overheid:
Universitair Ziekenhuis Gent, Corneel Heymanslaan 10 , 9000 Gent BE, Mevrouw Sophie Sieben
+32 93320080
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Universitair Ziekenhuis Gent
Nationaal identificatienummer: BE0232.987.862
Corneel Heymanslaan 10
Gent
9000
Mevrouw Sophie Sieben
Telefoon: +32 93320080
sophie.sieben@uzgent.be
Fax: +32 93323853
www.uzgent.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2000/UJ/2019
https://eten.publicprocurement.be
Universitair ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor mediamonitoring en -analyse - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


VOPMVB/AVE/SSI/D34190009

Artsen en andere medewerkers van het UZ Gent willen dagelijks op de hoogte zijn van wat er in de media verschijnt over het UZ Gent en over belangrijke innovaties en evoluties in de gezondheidszorg. Het UZ Gent voert ook een actieve persstrategie die ze op de voet wil volgen om de strategie zo goed mogelijk uit te voeren. Daarvoor wil het UZ Gent beroep doen op een sterke monitoring van de geschreven, audiovisuele en onlinepers.

Om het reactieve en proactieve perswerk van het UZ Gent te beoordelen, wil het UZ Gent regelmatig een analyse laten uitvoeren van de resultaten van de mediamonitoring.


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Monitoring van de Belgische geschreven, audiovisuele en online pers


Perceel nr.: 1

Communicatie en Evenementen, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent, +32 (0)9 332 46 70


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Aanbod van de media die door de dienstverlener gevolgd worden
Weging: 15
Kwaliteitscriterium
Naam: Aanpak van monitoring
Weging: 15
Kwaliteitscriterium
Naam: Gebruikgemak en toegankelijkheid van het aangeboden digitaal platform
Weging: 30
Prijs
Weging: 40
Looptijd in maanden 48

Kwanititatieve en kwalitatieve analyse van de output van de mediamonitoring


Perceel nr.: 2

Communicatie en Evenementen, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent, +32 (0)9 332 46 70


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Methodiek en uitwerking van de analyse
Weging: 40
Kwaliteitscriterium
Naam: De praktische uitvoering en de voorstelling van de analyse
Weging: 20
Prijs
Weging: 40
Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Digiflow na opening van de offertes.

* De kandidaat/inschrijver dient een recent (max 3 maanden oud tov openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid).

* De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:

- niet in staat van faillissement verkeert;

- voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen;

- en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.

Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do


1. De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren bedraagt minimaal EUR 50.000,00 per perceel. Als de inschrijver een offerte indient voor beide percelen, bedraagt de gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren minimaal EUR 100.000,00.


1. De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren bedraagt minimaal EUR 50.000,00 per perceel. Als de inschrijver een offerte indient voor beide percelen, bedraagt de gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren minimaal EUR 100.000,00.


1. Een lijst van de voornaamste diensten waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, hun hoeveelheden, data en de instanties waarvoor ze bestemd waren.


1. Minimum 2 referenties per perceel van gelijkaardige opdracht incl. contactgegevens (naam + telefoon/mailadres).

Als de inschrijver voor beide percelen een offerte indient, geeft hij voor elk perceel 2 referenties van een gelijkaardige opdracht.


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-05
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-02-01

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-10