Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 347195 (2019-521482)
Referentienummer:SCK•CEN-PPP0QA-369/9049/2019-091--F02_0
Publicatie datum:10/07/2019
Uiterste datum:10/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Purchase of electrical heaters for fuel pin simulators and their integration into existing cladding tubes - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
SCK•CEN Stichting van Openbaar Nut, Herrmann-Debrouxlaan 40, 1160 Brussel/Bruxelles BE, Mevrouw Annelies Dirkx
+32 14332967
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


SCK•CEN Stichting van Openbaar Nut
Nationaal identificatienummer: BE0406568867
Herrmann-Debrouxlaan 40
Brussel/Bruxelles
1160
Mevrouw Annelies Dirkx
Telefoon: +32 14332967
aanbestedingen@sckcen.be
Fax: +32 26611958
www.sckcen.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/369/QA/2019
https://eten.publicprocurement.be
Andere

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Purchase of electrical heaters for fuel pin simulators and their integration into existing cladding tubes - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019-091-AD

zie II.2.4


Purchase of electrical heaters for fuel pin simulators and their integration into existing cladding tubes


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: quality and condition of service
Weging: 45
Kwaliteitscriterium
Naam: environmental friendlyness
Weging: 5
Kwaliteitscriterium
Naam: Planned delivery period (in days after order receival)
Weging: 25
Prijs
Weging: 25
Aanvang 2019-09-30
Einde 2020-09-30

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Geen


1. Indienen van een "Dun & Bradstreet" of "Graydon" of gelijkwaardig Beoordelingsrapport:

De risico-indicator voor snel en duidelijk inzicht in het prestatievermogen van een onderneming.


1. Zwakke of negatieve scores vormen mogelijk aanleiding tot weigering van kandidatuurstelling!


1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

2. De opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole.

3. Certificaten die door officieel erkende instituten of diensten voor kwaliteitscontrole zijn opgesteld, waarin de overeenstemming van goed geïdentificeerde producten wordt bevestigd door middel van referenties naar technische specificaties of normen.

4. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.

5. De vermelding van de systemen voor het beheer van de toeleveringsketen en de traceersystemen die de ondernemer kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht.


1. - The tenderer must provide evidence of previous experience with fabricating and delivering reliable high-power-density heating elements for industrial applications. (minimum criteria)

- A list of the principal deliveries effected in the past three years, with the sums, dates and recipients, whether public or private, involved.

- An indication of the technicians or technical bodies involved, whether or not belonging to the economic operator's undertaking, in particular those responsible for quality control.

- Certificates drawn up by accredited quality control institutes or agencies attesting to the conformity of well-identified products by means of references to technical specifications or standards.

- A description of the part of the contract which the economic operator may wish to subcontract.

- an indication of the supply chain management systems and traceability systems that the economic operator may use in the performance of the contract

2. - De inschrijver moet het bewijs leveren van eerdere ervaring met het vervaardigen en leveren van betrouwbare verwarmingselementen met een hoge vermogensdichtheid voor industriële toepassingen. (minimumcriteria)
- Een lijst van de belangrijkste leveringen die in de afgelopen drie jaar zijn verricht, met vermelding van het bedrag, de data en de ontvangers, ongeacht of het om openbare of particuliere instanties gaat.
- Vermelding van de al dan niet tot het bedrijf van de ondernemer behorende technici of technische organen, met name die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole.
- Door erkende instituten of agentschappen voor kwaliteitscontrole opgestelde certificaten, waarin de conformiteit van welbepaalde producten wordt bevestigd door middel van verwijzingen naar technische specificaties of normen.
- 6. Een beschrijving van het gedeelte van de opdracht dat het economische subject wellicht in onderaanneming wenst te geven.
- een opgave van de systemen voor het beheer van de bevoorradingsketen en de traceerbaarheidssystemen die het economische subject bij de uitvoering van de opdracht kan gebruiken.
Vertaald met www.DeepL.com/Translator


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-10
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-01-08

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank, Afdeling ANTWERPEN
Bolivarplaats 20
Antwerpen
2000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-10