Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 347211 (2019-521505)
Referentienummer:Gemeente Meulebeke-PPP0A8-359/9005/2019166-F02_0
Publicatie datum:10/07/2019
Uiterste datum:22/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Heraanleg kruispunten Veldstraat - Grote Roeselarestraat en Veldstraat - Meerlaanstraat
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Meulebeke, Markt 1, 8760 Meulebeke BE, De heer Marcel Goossens
+32 491084547
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Meulebeke
Nationaal identificatienummer: 0207489829
Markt 1
Meulebeke
8760
De heer Marcel Goossens
Telefoon: +32 491084547
marcel.goossens@meulebeke.be
Fax: +32 51485440
www.meulebeke.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/359/A8/2019

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Heraanleg kruispunten Veldstraat - Grote Roeselarestraat en Veldstraat - Meerlaanstraat


2019166

zie II.2.4


Gemeente Meulebeke


Heraanleg kruispunten Veldstraat - Grote Roeselarestraat en Veldstraat - Meerlaanstraat


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Niet gespecifieerd
Weging: Niet gespecifieerd
Prijs
Weging: 0
Looptijd in dagen 40

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-22
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-12-20
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-08-22
Plaatselijke tijd: 11:00

Gemeentehuis, trouwzaal, Markt 1


Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van state
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-10