Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 347202 (2019-521456)
Referentienummer:VRW-2019-410197-10604-FRZW-F50_0
Publicatie datum:10/07/2019
Uiterste datum:25/07/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
OUDENAARDE - FOD JUSTITIE - aanpassen toevoeren drinkwater - terugslagklep
Beknopte beschrijving:
OUDENAARDE - FOD JUSTITIE - aanpassen toevoeren drinkwater - terugslagklep
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West, Oude Gentweg, 75A, 8000 BRUGGE BE, Frederick Zwaenepoel
+32 479439446
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26959
Oude Gentweg, 75A
BRUGGE
8000
Frederick Zwaenepoel
Telefoon: +32 479439446
frederick.zwaenepoel@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347202
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347202
Regie der Gebouwen - VRW
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
BRUGGE
8000
Frederick Zwaenepoel
Telefoon: +32 479439446
frederick.zwaenepoel@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302126

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


OUDENAARDE - FOD JUSTITIE - aanpassen toevoeren drinkwater - terugslagklep


OUDENAARDE - FOD JUSTITIE - aanpassen toevoeren drinkwater - terugslagklep


AFDELING: PROCEDURE


VRW-2019-410197-10604-FRZW-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-07-25
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan bij voorkeur per e-mail _hidden_@buildingsagency.be (of anders per telefax of via de post). Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail de opdrachtdocumenten.

PLAATSBEZOEK VERPLICHT NA AFSPRAAK

Frederick Zwaenepoel

frederick.zwaenepoel@buildingsagency.be

+32 479439446

Kristof Van Melkebeke

kristof.vanmelkebeke@buildingsagency.be

+32 485057299


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-10