Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 347217 (2019-521489)
Referentienummer:FEDASIL_STEENOKKERZEEL-2018 0243-F50_0
Publicatie datum:10/07/2019
Uiterste datum:17/07/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Aankoop van een alarm voor een stroomonderbreking.
Beknopte beschrijving:
Aankoop van een alarm voor een stroomonderbreking.
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_STEENOKKERZEEL, Keizerinlaan 2, 1820 Steenokkerzeel BE
+32 27552360
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_STEENOKKERZEEL
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510144
Keizerinlaan 2
Steenokkerzeel
1820
Telefoon: +32 27552360
joris.uyttendaele@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347217
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347217

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop van een alarm voor een stroomonderbreking.


Aankoop van een alarm voor een stroomonderbreking.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_STEENOKKERZEEL-2018 0243-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-07-17
Plaatselijke tijd: 17:06

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-10