Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349890 (2019-524604)
Referentienummer:Solidariteit voor het gezin-PPP0ZJ-46/9017/2019/046-F02_0
Publicatie datum:12/08/2019
Uiterste datum:17/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Sloping van bestaande bebouwing en nieuwbouw kinderdagverblijf en CKG
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Solidariteit voor het Gezin, Tramstraat 61, 9052 Gent BE, Mevrouw Eline Van der Vennet
+32 92641811
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Solidariteit voor het Gezin
Tramstraat 61
Gent
9052
Mevrouw Eline Van der Vennet
Telefoon: +32 92641811
Eline.vandervennet@svhg.be
www.solidariteit.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/46/ZJ/2019
https://eten.publicprocurement.be
Andere
Welzijn

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Sloping van bestaande bebouwing en nieuwbouw kinderdagverblijf en CKG


2019/046

zie II.2.4


Cypriaan Verhaverstraat 46-48, 1500 Halle


Sloping van bestaande bebouwing en nieuwbouw kinderdagverblijf en CKG


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: De gedetailleerde uitvoeringsplanning
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: De inkorting van de voorbereidingstermijn
Weging: 15
Kwaliteitscriterium
Naam: De inkorting van de uitvoeringstermijn
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Het plan van aanpak
Weging: 25
Kostencriterium
Naam: De laagste regelmatige verbeterde inschrijvingsprijs
Weging: 20
Looptijd in dagen 365

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Zie lastenboek


1. Zie lastenboe


1. Zie lastenboek


1. Zie lastenboek

Vereiste erkenning: Zie lastenboek


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-17
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-12-16
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-09-17
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

Gelieve hiervoor een afspraak te maken bij de hiervoor aangeduide persoon in het lastenboek.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Rechtbank van Gent
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-12