Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349918 (2019-524585)
Referentienummer:AFD KUST-218.160-F02_0
Publicatie datum:12/08/2019
Uiterste datum:17/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Visserijdoksluis Oostende – vervangen ebbedeuren bovenhoofd
Beknopte beschrijving:
De werken omvatten hoofdzakelijk het verwijderen van de bestaande houten puntendeuren, het vervaardigen en het plaatsen van nieuwe sluisdeuren (ebbedeuren) in het bovenhoofd van de Visserijdoksluis te Oostende. Daarnaast dienen de taatspennen en taatskommen van de ebbedeuren van het benedenhoofd vervangen te worden.
Aanbestedende overheid:
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende BE, lic. Caroline Lootens
+32 59554207
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
10/09/2019 2019-527644 2019-524585 0_E2
12/08/2019 2019-524585 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17754
Vrijhavenstraat 3
Oostende
8400
lic. Caroline Lootens
Telefoon: +32 59554207
kust@vlaanderen.be
www.afdelingkust.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349918
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349918
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Vrijhavenstraat 3
Oostende
8400
ir. Daphné Thoon
Telefoon: +32 59554249
daphne.thoon@mow.vlaanderen.be
www.afdelingkust.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349918
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AFD+KUST-218.160-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Visserijdoksluis Oostende - vervangen ebbedeuren bovenhoofd


AFD KUST-218.160-F02_0

De werken omvatten hoofdzakelijk het verwijderen van de bestaande houten puntendeuren, het vervaardigen en het plaatsen van nieuwe sluisdeuren (ebbedeuren) in het bovenhoofd van de Visserijdoksluis te Oostende. Daarnaast dienen de taatspennen en taatskommen van de ebbedeuren van het benedenhoofd vervangen te worden.


Visserijdoksluis te Oostende


De werken omvatten hoofdzakelijk:

Sluisdeuren (ebbedeuren) bovenhoofd:

• Opmeten en inspectie bestaande toestand

• Opmaken uitvoeringsplannen

• Verwijderen van de bestaande sluisdeuren

• Vervangen van de taatspennen en bijhorende driehoekige voetstukken door het lokaal droogzetten van de taatspen d.m.v. caissons

• Vervangen van een deel van de verankering van de sluisdeur in de kaai (deur rechteroever)

• Vervaardigen van de nieuwe houten sluisdeuren, inclusief kalfateren van de deuren

• Conserveren van stalen onderdelen van de sluisdeuren

• Plaatsen en afregelen van de nieuwe deuren

• Leveren en plaatsen van kathodische bescherming voor metalen onderdelen van de sluisdeuren

• Productie, montage en afregeling bovenbouw op sluisdeur

• Opmaken van asbuilt plannen

• Leveren van een aantal reserveonderdelen voor het boven- en beneden draaipunt

Sluisdeuren (ebbedeuren) benedenhoofd:

• Opmeten en inspectie bestaande toestand

• Opmaken uitvoeringsplannen

• Verwijderen van de bestaande sluisdeuren

• Vervangen van de taatspennen en bijhorende driehoekige voetstukken door het lokaal droogzetten van de taatspen d.m.v. caissons

• Vervangen van een deel van de verankering van de sluisdeur in de kaai (beide deuren)

• Vervangen bronzen pan in de taatsschoen op de deuren, afgestemd met de nieuwe taatspennen

• Terugplaatsen en afregelen van de bestaande deuren, inclusief aanpassen van de aanslagbalk op de drempel en afschaven van sluitbalken zodat de deuren volledig waterdicht worden in gesloten toestand

• Montage en afregeling bovenbouw op sluisdeur

• Opmaken van asbuilt plannen

• Leveren van een aantal reserveonderdelen voor het boven- en beneden draaipunt


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 260

De uitvoeringstermijn bedraagt 260 kalenderdagen (zie art. 76§1 Uitvoeringstermijnen op blz. 45)


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-17
Plaatselijke tijd: 10:15
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-17
Plaatselijke tijd: 10:15

Afdeling Kust, Vrijhavenstraat 3 te 8400 Oostende


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Eerste Voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-12