Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349923 (2019-524622)
Referentienummer:Westerlo-PPP00S-807/9015/2019-026-F02_0
Publicatie datum:12/08/2019
Uiterste datum:10/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen van een bomenexpert - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Westerlo, Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo BE, Mevrouw Lien Vangenechten
+32 14539145
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Westerlo
Nationaal identificatienummer: BE0207505566
Boerenkrijglaan 61
Westerlo
2260
Mevrouw Lien Vangenechten
Telefoon: +32 14539145
lien.vangenechten@westerlo.be
Fax: +32 14541154
www.westerlo.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/807/0S/2019

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen van een bomenexpert - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019-026

zie II.2.4


diverse locaties gemeente Westerlo


Aanstellen van een boomexpert voor boomveiligheidscontrole en standplaatsverbetering en hieruit volgend een advies voor onderhoud.

De opdracht omvat het onderzoeken van bomen op verschillende plaatsen binnen het grondgebied van gemeente Westerlo.

Het gemeentebestuur wenst via het aanstellen van een boomdeskundig zicht krijgen op standplaatsverbetering en het realiseren van o.a. boomveiligheidscontrole, planmatig bomenbeheer, risicobeoordeling en werkbeschrijving voor onderhoud van de bomen. Hierbij moet rekening gehouden worden met het beoogde ruimtelijk effect en de impact op het openbaar domein. De deskundige dient ook op de noodzaak of opportuniteit te duiden wanneer bommen best vervangen en of verjongd dienen te worden.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Uitvoeringstermijn
Weging: 15
Prijs
Weging: 85
Looptijd in maanden 12

De basisopdracht is geldig voor een periode van 12 maanden vanaf datum sluiting en is maximum 3 keer verlengbaar voor eenzelfde periode.

De verlenging is stilzwijgend indien de uitgevoerde diensten geen aanleiding hebben gegeven tot klachten en indien geen opzegging door één van beide partijen werd aangevraagd. Indien de opdracht niet wordt verlengd, kan de ...(zie opdrachtdocumenten)


Vereiste opties (Een kostprijs per dagdeel voor het aanleveren van advies met betrekking tot voornamelijk boomdreven.)


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. /


1. /


1. De inschrijver dient te beschikken over een European Tree Technician certificaat of gelijkwaardig.


1. De inschrijver dient te beschikken over een European Tree Technician certificaat of gelijkwaardig.


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-10
Plaatselijke tijd: 23:59
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-12-09

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Geïnteresseerde firma's kunnen de opdrachtdocumenten downloaden via de '3P Cloud': https://cloud.3p.eu/Downloads/1/807/0S/2019 of op eenvoudig verzoek opvragen via _hidden_@westerlo.be.

De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt vermeld: de datum van de openingszitting en het besteknummer (2019-026) of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een postdienst verzonden, hetzij bij gewone of aangetekende zending, of door een drager afgegeven.

Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede envelop gesloten waarop duidelijk "OFFERTE" wordt vermeld.

Dit geheel wordt geadresseerd aan:

Gemeente Westerlo

Boerenkrijglaan 61

2260 Westerlo

De drager overhandigt de offerte aan één van de secretariaatsmedewerkers op de 1ste verdieping van het gemeentehuis.

Naast de papieren versie dient het bestuur ook te beschikken over een digitale versie van de offerte, gevoegd bij de offerte via digitale drager of in te dienen per e-mail naar _hidden_@westerlo.be . Het onderwerp van de e-mail vermeldt: ‘Bestek 2019-026 "Aanstellen van een bomenexpert" - OFFERTE NIET OPENEN'.

Bij afwijkingen heeft de papieren versie steeds voorrang op de digitale versie.

De offerte moet de aanbestedende overheid bereiken ten laatste op datum en uur zoals vermeld in de publicatie.

De indiener is zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de offerte.

Offertes die laattijdig toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden geweigerd of ongeopend behouden.

Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard onder de dubbele voorwaarde dat de aanbestedende overheid de opdracht;

- nog niet heeft gesloten

- én de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden.

Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het bestek en de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de gunningsprocedure zoals deze in het bestek beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn.

Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, bekend te maken aan de aanbestedende overheid met omschrijving van de reden.

De aanbestedende overheid heeft gekozen om geen gebruik te maken van de elektronische communicatiemiddelen (E-Tendering) en de overgangsbepaling voorzien in artikel 129 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 toe te passen.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-12