Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349924 (2019-524594)
Referentienummer:IBGE-Bruxelles Environnement-PPP0UM-2423/9114/2019A021-F21_0
Publicatie datum:12/08/2019
Uiterste datum:30/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Sociale en andere specifieke diensten - overheidsopdrachten
Procedure type:Procedure met onderhandelingen
Market type:NA
Regio: Brussel
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Coördinatie en organisatie van evenementen ter promotie van milieu-educatieve projecten in het Brussels Gewest. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Leefmilieu Brussel, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel BE, Mevrouw Marylou paes
+32 27757631
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


BE001
Referentie van de aankondiging: 2019-524594
Helpdesk e-Procurement
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Leefmilieu Brussel
Havenlaan 86C/3000
Brussel
1000
Mevrouw Marylou paes
Telefoon: +32 27757631
mpaes@environnement.brussels
www.leefmilieu.brussels
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2423/UM/2019
https://eten.publicprocurement.be

Uitnodiging tot indienen offerte - Coördinatie en organisatie van evenementen ter promotie van milieu-educatieve projecten in het Brussels Gewest. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019A0217

zie II.2.4


het Brussels Gewest


Coördinatie en organisatie van evenementen ter promotie van milieu-educatieve projecten in het Brussels Gewest.


Looptijd in maanden 10

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) :

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.

* In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal d...(zie opdrachtdocumenten)


AFDELING: PROCEDURE


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-30
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
http://www.raadvst-consetat.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-12