Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349925 (2019-524597)
Referentienummer:AMV architecten-40650-F03_0
Publicatie datum:12/08/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Begeleidingstehuis voor vzw Amon te Kruisem perceel bouwwerken inclusief vast meubilair, technieken en omgevingswerken
Beknopte beschrijving:
Begeleidingstehuis voor vzw Amon te Kruisem perceel bouwwerken inclusief vast meubilair, technieken en omgevingswerken
Aanbestedende overheid:
Amon vzw, Kloosterstraat 3, 9630 Zwalm BE, Frank Maebe
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Amon vzw
Nationaal identificatienummer: 0442.564.775_562122
Kloosterstraat 3
Zwalm
9630
Frank Maebe
frank.maebe@amonvzw.be
http://www.amonvzw.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349925
vzw
vzw

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Begeleidingstehuis voor vzw Amon te Kruisem perceel bouwwerken inclusief vast meubilair, technieken en omgevingswerken


AMV architecten-40650-F03_0

Begeleidingstehuis voor vzw Amon te Kruisem perceel bouwwerken inclusief vast meubilair, technieken en omgevingswerken


Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2289824.42

vzw Amon te Kruisem begeleidingstehuis perceel bouwwerken inclusief vast meubilair, technieken en omgevingswerken


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: planning - uitvoeringstermijn
Weging: 15
Prijs Weging: 85

Volgens artikel 13,14 en 64 van de Wet van 17 juni 2016 in het bestek. Het volledig dossier is op eenvoudige vraag en volledige kennisgeving van de kandidaat-geïnteresseerde gratis op te vragen op het architectenbureau via mail naar _hidden_@m4architecten.be


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-12
Aantal inschrijvingen: 8
Naam en adres van de contractant:
Vandenbussche nv
Groendreef 21
Aalter
9880
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2289824.42

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
rechtbank van eerste aanleg
Oudenaarde
9700
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-12