Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349933 (2019-524609)
Referentienummer:EKG-2019.01-F03_0
Publicatie datum:12/08/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Mededingingsprocedure met onderhandeling
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Ondersteuning lokaal energiebeleid
Beknopte beschrijving:
Ondersteuning lokaal energiebeleid
Aanbestedende overheid:
Omgevingsbeleid voor Energie, Klimaat en Groene economie, Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel BE, Jan Breijne
+32 25530242
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Omgevingsbeleid voor Energie, Klimaat en Groene economie
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_549732
Koning Albert II laan 20 bus 8
Brussel
1000
Jan Breijne
Telefoon: +32 25530242
jan.breijne@lne.vlaanderen.be
https://omgeving.vonet.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349933

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Ondersteuning lokaal energiebeleid


EKG-2019.01-F03_1

Ondersteuning lokaal energiebeleid


Ondersteuning lokaal energiebeleid


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit
Weging: 1
Prijs Weging: 2

AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Opdracht nr.: Ondersteuning lokaal energiebeleid
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
eNotification
Originele datum van verzending: 2019-06-14

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1050
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-12