Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352120 (2019-527528)
Referentienummer:SGR5-PPP186-84/9004/INFRA/GVN/-F02_0
Publicatie datum:09/09/2019
Uiterste datum:02/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop van een schoolbus - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
GO! Scholengroep 5, Mechelbaan 561, 2580 Putte BE, De heer Tom Resseler
+32 15504150
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


GO! Scholengroep 5
Mechelbaan 561
Putte
2580
De heer Tom Resseler
Telefoon: +32 15504150
tom.resseler@sgr5.be
www.sgr5.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/84/186/2019
Onderwijs

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop van een schoolbus - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


INFRA/GVN/2019/023

zie II.2.4


GO! Scholengroep 5, Mechelbaan 561 te 2580 Putte


Aankoop van een schoolbus


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit - ergonomie
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Beschikbaarheid vervangbus
Weging: 5
Kwaliteitscriterium
Naam: Leveringstermijn
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Locatie servicepunt
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Snelle uitvoering servicebeurten
Weging: 5
Prijs
Weging: 50
Looptijd in maanden 4

Toegestane opties (Zie bestek)


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-02
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-03-30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Scholengroep 5
Mechelbaan 561
Putte
2580
Telefoon: +32 15501450
paul.lemmens@sgr5.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-09