Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352125 (2019-527503)
Referentienummer:VUB (3P)-PPP0NS-614/9032/VUB/2019/-F21_0
Publicatie datum:09/09/2019
Uiterste datum:15/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Sociale en andere specifieke diensten - overheidsopdrachten
Procedure type:Openbare procedure
Market type:NA
Regio: Brussel
Onderwerp:
Bewaking universitaire campussen en universitair ziekenhuis Brussel
Beknopte beschrijving:
zie II.1.1
Aanbestedende overheid:
Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel BE, De heer Nic Van Craen, Algemeen Beheerder
+32 26292294
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


BE001
Referentie van de aankondiging: 2019-527503
Helpdesk e-Procurement
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
Brussel
1050
De heer Nic Van Craen, Algemeen Beheerder
Telefoon: +32 26292294
sonia.dewulf@vub.be
www.vub.be
UZ Brussel
Laarbeeklaan 101
Brussel
1090
Telefoon: +32 4774111
info@uzbrussel.be
www.uzbrussel.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/614/NS/2019
Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer: DI
Pleinlaan 2
Brussel
1050
De heer Serge Gilen
Telefoon: +32 26292079
directeur.infra@vub.be
Fax: +32 26293090
http://www.vub.be
https://eten.publicprocurement.be
Universiteit

Bewaking universitaire campussen en universitair ziekenhuis Brussel


VUB/2019/INFRA/S004

zie II.1.1


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Bewaking Brussels Humanities, Sciences & engineering campus


Perceel nr.: 1

Pleinlaan 2, 1050 Elsene


zie II.2.1


Looptijd in maanden 48

Bewaking Brussels Health Campus


Perceel nr.: 2

Laarbeeklaan 103, 1090 Jette


zie II.2.1


Looptijd in maanden 48

Bewaking ziekenhuissite UZ Brussel incl. parkings,


Perceel nr.: 3

Laarbeeklaan 101, 1090 Jette


zie II.2.1


Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) :

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria) :

1. Een bewijs van de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen (BS van 9 juni 1991).

2. Een verklaring betreffende de gerealiseerde omzet .

Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria) :

1. Kwaliteitsbewaking

2. Specifieke ervaring en knowhow

3. Capaciteit

4. Wettelijk

Minimumeisen - Financiële draagkracht :

1. De verzekeringsovereenkomsten gesloten in uitvoering van dit besluit verlenen ten minste dekking ten belope van 2.500.000 EUR (verhoogd met ...(zie opdrachtdocumenten)


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-15
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

Inschrijving voor het plaatsbezoek is verplicht en dient gericht te worden aan _hidden_@vub.be, de inschrijvingen dienen

voor perceel 1 : op dinsdag 24 september 2019 om 09.00 uur, afspraak Secretariaat Directie Infrastructuur, gebouw T, Pleinlaan 2, 1050 Elsene;

Inschrijven kan tot uiterlijk 23/09/2019 tot 12.00 uur door middel van een e-mail via _hidden_@vub.be

Voor perceel 2 en 3 : op woensdag 25 september 2019 om 9.00, afspraak Facilitaire Dienst (Route 1035), UZ Brussel, laarbeeklaan 103, 1090 Jette

Inschrijven kan tot uiterlijk 24/09/2019 tot 12.00 uur door middel van een e-mail via _hidden_@vub.be

Inschrijving voor het plaatsbezoek is noodzakelijk en verplicht en dient gericht te worden aan _hidden_@vub.be .

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
https://eproadmin.raadvst-consetat.be/
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-09