Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352126 (2019-527529)
Referentienummer:INTERCOM. MIJ. VOOR DE RUIMT. ORDENING EN ECON. - SOC. EXP. HALLE - VILVOORDE (HAVILAND)-PPP0KU-262/9038/10492/115-F02_0
Publicatie datum:09/09/2019
Uiterste datum:16/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
VERBOUWEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURZAAL "SANDERUS" BELLESTRAAT 99 TE 1790 AFFLIGEM - RUWBOUW - VOLTOOIING & TECHNIEKEN
Beknopte beschrijving:
Het betreft de werken voor het uitbreiden en verbouwen van de bestaande gebouwen voor de gemeentelijke cultuurzaal "Sanderus"Perceel 1 : Ruwbouw-, Voltooiings- en infrastructuurwerken inclusief algemene bepalingen voor pilootaanneming.Perceel 2 : Sanitaire inrichtingen, verwarming en HVACPerceel 3 : ElektriciteitHet staat de aannemer vrij om gelijktijdig voor één of meerdere percelen in te dienen.nb. de administratieve bepalingen zijn van toepassing op perceel 1 t.e.m. 3.
Aanbestedende overheid:
Gemeente Affligem, Bellestraat 99, 1790 Affligem BE, Koenraad Surdiacourt
+32 53640000
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Affligem
Bellestraat 99
Affligem
1790
Koenraad Surdiacourt
Telefoon: +32 53640000
koenraad.surdiacourt@affligem.be
Fax: +32 53680480
www.affligem.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/262/KU/2019
Haviland - Cel Gemeentelijke Bouwwerken
Nationaal identificatienummer: 115000
Brusselsesteenweg 617
Zellik
1731
Bert Van Ongeval
Telefoon: +32 24671118
bert.vanongeval@haviland.be
Fax: +32 24664981
www.haviland.be
Haviland - Cel Gemeentelijke Bouwwerken
Nationaal identificatienummer: 115000
Brusselsesteenweg 617
Zellik
1731
Bert Van Ongeval
Telefoon: +32 24671118
bert.vanongeval@haviland.be
Fax: +32 24664981
www.haviland.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


VERBOUWEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURZAAL "SANDERUS" BELLESTRAAT 99 TE 1790 AFFLIGEM - RUWBOUW - VOLTOOIING & TECHNIEKEN


10492/115000/AANN

Het betreft de werken voor het uitbreiden en verbouwen van de bestaande gebouwen voor de gemeentelijke cultuurzaal "Sanderus"

Perceel 1 : Ruwbouw-, Voltooiings- en infrastructuurwerken inclusief algemene bepalingen voor pilootaanneming.

Perceel 2 : Sanitaire inrichtingen, verwarming en HVAC

Perceel 3 : Elektriciteit

Het staat de aannemer vrij om gelijktijdig voor één of meerdere percelen in te dienen.

nb. de administratieve bepalingen zijn van toepassing op perceel 1 t.e.m. 3.


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

pilootaanneming - ruwbouw - voltooiing


Perceel nr.: 1

Bellestraat 99 te 1790 Affligem


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 519

HVAC-Sanitair


Perceel nr.: 2

Bellestraat 99 te 1790 Affligem


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 520

Elektriciteit


Perceel nr.: 3

Bellestraat 99 te 1790 Affligem


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 520

Vereiste opties (Bepaalde artikels hebben in de hoofding de vermelding : OPTIE / OPTIONEEL

De aannemer is verplicht voor deze artikels prijs te geven bij de inschrijving . Deze posten worden meegeteld in het totaal voor de prijsvergelijking voor de toewijzing van de werken.

Indien het opdrachtgevend bestuur echter beslist deze artikelen niet toe te passen heeft de aannemer geen recht schadevergoeding te eisen wegens het niet uitvoeren van deze sommen.)


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* Het deelnameformulier dient tevens vergezeld te zijn van volgende stukken:

- Uittreksel uit het strafregister (of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) niet ouder dan 6 maand op de uiterste datum van indiening van de offertes, waaruit de professionele integriteit blijkt van de zaakvoerder of de afgevaardigd bestuurder en/of de gemachtigde ondertekenaar van de offerte;

- Uittreksel uit het strafregister (of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) niet ouder dan 6 maand op de uiterste datum van indiening van de offertes, waaruit de professionele integriteit blijkt van de inschrijver (indien inschrijving van rechtspersoon);

Conform artikel 73 §4 van het wet van 17 juni 2016 zal de aanbestedende overheid vóór de gunningsbeslissing controleren of de als aannemer in aanmerking komende inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt door het digitaal opvragen van de attesten m.b.t. niet-faillissement, rsz en het attest van de FOD Financiën m.b.t. de fiscale verplichtingen.


1. De economische en financiële draagkracht van de inschrijver moet door de inschrijver worden aangetoond door de volgende referentie :


1. Een bankverklaring opgesteld in overeenstemming met het model opgenomen in de bijlagen van de opdrachtdocumenten.

Indien de kandidaat inschrijver om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde referentie(s) bij zijn inschrijving te voegen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.


1. Een lijst van werken die de afgelopen drie jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.


1. Eén referentie van een soortgelijke (vergelijkbaar qua bouwkost) openbare opdracht gestaafd met attest van goede uitvoering.

Vereiste erkenning: Perceel 1: D (Bouwwerken), Klasse 4

Perceel 2: D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), Klasse 1

D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 3

D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 3

Perceel 3: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 1


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-16
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-02-13
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-10-16
Plaatselijke tijd: 10:00

Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik, Vergaderzaal 2 gelijkvloers


Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist:

* *Door het feit dat hij zijn offerte indient, erkent de inschrijver dat hij ter plaatse is geweest en zich op de hoogte heeft gesteld van de bestaande toestand van de bouwplaats, de ligging, de omgeving en de toegangswegen. Hierdoor wordt de inschrijver geacht zich volledig rekenschap te hebben gegeven van de omvang van de aanneming en de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken, m.b.t. :

- de algemene coördinatie van de werken;

- de inrichting van de bouwplaats;

- de gemeentelijke voorschriften en nutsleidingen;

- de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen op de werf;

- de mogelijkheden tot de aanvoer en het stockeren van bouwmaterialen;

- het plaatsen van stellingen;

- de opstelling van aangepast materieel (graafmachines, kranen, …);

- de voorafgaande sloopwerken;

- de fasering;

- de gebeurlijke aanbouw tegen en de bijhorende afwerkingen van scheidingsmuren of bestaande constructies,….

Voor een afspraak tot plaatsbezoek, dient men contact op te nemen met de volgende persoon:

Haviland Intercommunale

Cel gemeentelijke bouwwerken

Projectcoördinator Bert Van Ongeval

telefoon: +322/467.11.18

gsm: +32476/66.47.99

e-mail: _hidden_@haviland.be

Het bezoek aan de plaats waar de diensten zullen moeten worden uitgevoerd, gebeurt op de dag en het uur overeengekomen met de voormelde persoon.


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-09