Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352127 (2019-527530)
Referentienummer:INTERCOM. MIJ. VOOR DE RUIMT. ORDENING EN ECON. - SOC. EXP. HALLE - VILVOORDE (HAVILAND)-PPP0KU-264/9039/10492/115-F02_0
Publicatie datum:09/09/2019
Uiterste datum:16/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - VERBOUWEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURZAAL "SANDERUS" BELLESTRAAT 99 TE 1790 AFFLIGEM - KEUKEN - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Affligem, Bellestraat 99, 1790 Affligem BE, Koenraad Surdiacourt
+32 53640000
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Affligem
Bellestraat 99
Affligem
1790
Koenraad Surdiacourt
Telefoon: +32 53640000
koenraad.surdiacourt@affligem.be
Fax: +32 53680480
www.affligem.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/264/KU/2019
Haviland - Cel Gemeentelijke Bouwwerken
Nationaal identificatienummer: 115000
Brusselsesteenweg 617
Zellik
1731
Bert Van Ongeval
Telefoon: +32 24671118
bert.vanongeval@haviland.be
Fax: +32 24664981
www.haviland.be
Haviland - Cel Gemeentelijke Bouwwerken
Nationaal identificatienummer: 115000
Brusselsesteenweg 617
Zellik
1731
Bert Van Ongeval
Telefoon: +32 24671118
bert.vanongeval@haviland.be
Fax: +32 24664981
www.haviland.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - VERBOUWEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURZAAL "SANDERUS" BELLESTRAAT 99 TE 1790 AFFLIGEM - KEUKEN - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


10492/115000/KEUKEN

zie II.2.4


Bellestraat 99 te 1790 Affligem


Het betreft de volledige inrichting van de industriële keuken in de nieuwe aanbouw van de gemeentelijke cultuurzaal "Sanderus", met name:

- Keukenmeubilair

- Toestellen

- Toebehoren


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 264

Vereiste opties (Bepaalde artikels hebben in de hoofding de vermelding : OPTIE / OPTIONEEL

De aannemer is verplicht voor deze artikels prijs te geven bij de inschrijving . Deze posten worden meegeteld in het totaal voor de prijsvergelijking voor de toewijzing van de werken.

Indien het opdrachtgevend bestuur echter beslist deze artikelen niet toe te passen heeft de aannemer geen recht schadevergoeding te eisen wegens het niet uitvoeren van deze sommen.)


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* Volgende stukken dienen aan het offerteformulier toegevoegd worden:

- Uittreksel uit het strafregister (of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) niet ouder dan 6 maand op de uiterste datum van indiening van de offertes, waaruit de professionele integriteit blijkt van de zaakvoerder of de afgevaardigd bestuurder en/of de gemachtigde ondertekenaar van de offerte;

- Uittreksel uit het strafregister (of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) niet ouder dan 6 maand op de uiterste datum van indiening van de offertes, waaruit de professionele integriteit blijkt van de inschrijver (indien inschrijving van rechtspersoon);

Conform artikel 73 §4 van het wet van 17 juni 2016 zal de aanbestedende overheid vóór de gunningsbeslissing controleren of de als aannemer in aanmerking komende inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt door het digitaal opvragen van de attesten m.b.t. niet-faillissement, rsz en het attest van de FOD Financiën m.b.t. de fiscale verplichtingen.


1. De economische en financiële draagkracht van de inschrijver moet door de inschrijver worden aangetoond door de volgende referentie :


1. Een bankverklaring opgesteld in overeenstemming met het model opgenomen in de bijlagen van de opdrachtdocumenten.

Indien de kandidaat inschrijver om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde referentie(s) bij zijn inschrijving te voegen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.


1. Een lijst van werken die de afgelopen drie jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.


1. Eén referentie van een soortgelijke (vergelijkbaar qua bouwkost) openbare opdracht gestaafd met attest van goede uitvoering.

Vereiste erkenning: T4 (Uitrustingen voor wasserijen en grote keukens), Klasse 2


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-16
Plaatselijke tijd: 11:30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-02-13

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-09