Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352153 (2019-527511)
Referentienummer:Kalmthout-PPP03Q-552/9007/269/2019-F02_0
Publicatie datum:09/09/2019
Uiterste datum:16/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Herinrichting Roosendaalsebaan
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Kalmthout, Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout BE, De heer Erik Van Belle
+32 36202243
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
09/10/2019 2019-531710 2019-527511 0_E2
09/09/2019 2019-527511 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Kalmthout
Kerkeneind 13
Kalmthout
2920
De heer Erik Van Belle
Telefoon: +32 36202243
erik.vanbelle@kalmthout.be
Fax: +32 36202204
www.kalmthout.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/552/3Q/2019
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Herinrichting Roosendaalsebaan


269/2019

zie II.2.4


Roosendaalse Baan


Herinrichting Roosendaalsebaan


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 180

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.


1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 6


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-16
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-04-13
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-10-16
Plaatselijke tijd: 11:00

Gemeentehuis Kalmthout, Raadszaal


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist:

Door het feit dat de inschrijver zijn offerte indient, erkent hij ter plaatse te zijn geweest en zich op de

hoogte te hebben gesteld van de bestaande toestand van de bouwplaats, de ligging, de omgeving en de

toegangswegen. De inschrijver wordt dientengevolge geacht zich volledig rekenschap te hebben gegeven

van de omvang der aanneming en de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken, m.b.t. de algemene

coördinatie van de werken;

- De inrichting van de bouwplaats;

- De voorschriften van Infrabel m.b.t. het werken in de nabijheid van de spoorweginfrastructuur;

- De gemeentelijke voorschriften en nutsleidingen;

- De noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen op de werf;

- De mogelijkheden tot de aanvoer en het stockeren van bouwmaterialen;

- De opstelling van aangepast materieel (graafmachines, kranen, …);

- De eventuele voorafgaande opbraakwerken en sloopwerken;

- Het werken rondom en aan onroerend erfgoed;

- De noodzakelijke overgang een aanwerkingen van het project aan de omliggende infrastructuur,

bestaande wegenis, perceelsgrenzen, afsluitingen, niveau's.

Hij zal zich bijgevolg tijdens de uitvoering van de opdracht niet kunnen beroepen op zijn onwetendheid

dienaangaande.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-09