Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352119 (2019-527505)
Referentienummer:Egov vzw-egov select/2019/M45-F50_0
Publicatie datum:09/09/2019
Uiterste datum:23/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Rekrutering en opleiding Java-ontwikkelaars
Beknopte beschrijving:
De opdracht heeft als voorwerp de rekrutering, selectie, opleiding en nazorg van maximum 6 junior java-ontwikkelaars.
Aanbestedende overheid:
Egov vzw, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel BE
+32 27407908
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
11/09/2019 2000-000000 2019-527505 0_E2
09/09/2019 2019-527505 0
09/09/2019 2019-527505 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Egov vzw
Nationaal identificatienummer: 0475.479.251_552614
Simon Bolivarlaan 30
Brussel
1000
Telefoon: +32 27407908
jonathan.viaene@bosa.fgov.be
http://egovselect.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352119
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352119
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Egov+vzw-egov+select%2F2019%2FM45-F50
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=25856

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Rekrutering en opleiding Java-ontwikkelaars


Brussel


De opdracht heeft als voorwerp de rekrutering, selectie, opleiding en nazorg van maximum 6 junior java-ontwikkelaars.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


Egov vzw-egov select/2019/M45-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-23
Plaatselijke tijd: 14:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Andere CPV codes : 79600000, 80500000


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-09