Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 355224 (2019-531514)
Referentienummer:MBV-2019/SAN/ZON18-25-26-28-30-F02_0
Publicatie datum:08/10/2019
Uiterste datum:19/11/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Sanering van 5 woningen gelegen in het Zonnepark 18, 25, 26, 28 en 30 te 9900 Eeklo
Beknopte beschrijving:
Sanering van 5 woningen gelegen in het Zonnepark 18, 25, 26, 28 en 30 te 9900 Eeklo
Aanbestedende overheid:
Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen c.v.b.a., Stationsstraat 58, 9900 Eeklo BE, Luc Verschoote
+32 93769042
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen c.v.b.a.
Nationaal identificatienummer: 0401.033.236_24416
Stationsstraat 58
Eeklo
9900
Luc Verschoote
Telefoon: +32 93769042
projecten@mbvsw.be
http://www.mbv-sociaalwonen.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355224
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355224
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MBV-2019%2FSAN%2FZON18-25-26-28-30-F02
sociale huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Sanering van 5 woningen gelegen in het Zonnepark 18, 25, 26, 28 en 30 te 9900 Eeklo


MBV-2019/SAN/ZON18-25-26-28-30-F02_0

Sanering van 5 woningen gelegen in het Zonnepark 18, 25, 26, 28 en 30 te 9900 Eeklo


Geraamde totale waarde: 117875.60

Zonnepark 18, 25, 26, 28 en 30 te 9900 Eeklo


Sanering van 5 woningen gelegen in het Zonnepark 18, 25, 26, 28 en 30 te 9900 Eeklo


Gunningscriteria
Prijs
Waarde zonder btw 117875.60
Looptijd in dagen 150

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: 1, Categorie: D


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-19
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-05-07
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-11-19
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Gent
Gent
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-08