Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 355225 (2019-531513)
Referentienummer:MWA-127-F02_0
Publicatie datum:08/10/2019
Uiterste datum:26/11/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
PAROCHIEKERK ONZE-LIEVE-VROUW BIJSTAND DER CHRISTENEN ONZE-LIEVE-VROUWPLEIN 33, 9100 SINT-NIKLAAS. VERNIEUWEN VAN DE VERWARMINGSINSTALLATIE.
Beknopte beschrijving:
De werken voor het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie van de Onze-Lieve-Vrouwkerk omvat volgende delen:Deel 1: BOUWKUNDIGE WERKENDeel 2: TECHNIEKEN
Aanbestedende overheid:
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Bijstand der Christenen, Philippus Neridreef 3, 9100 Sint-Niklaas BE, Lies Vernimmen (MAAT_WERK architecten)
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
31/10/2019 2019-534967 2019-534696 2_E1
29/10/2019 2019-534696 2019-531620 1_E2
29/10/2019 2019-534696 2019-531620 1_E2
09/10/2019 2019-531620 2019-531513 1_E1
08/10/2019 2019-531513 0
08/10/2019 2019-531513 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Bijstand der Christenen
Nationaal identificatienummer: 0806.980.018_24032
Philippus Neridreef 3
Sint-Niklaas
9100
Lies Vernimmen (MAAT_WERK architecten)
lies@maatwerkarchitecten.be
https://www.kerknet.be/parochie-o-l-vrouw-hulp-der-christenen-sint-niklaas/contact
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355225
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355225
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MWA-127-2-F02
Kerkfabriek

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


PAROCHIEKERK ONZE-LIEVE-VROUW BIJSTAND DER CHRISTENEN ONZE-LIEVE-VROUWPLEIN 33, 9100 SINT-NIKLAAS. VERNIEUWEN VAN DE VERWARMINGSINSTALLATIE.


MWA-127-F02_0

De werken voor het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie van de Onze-Lieve-Vrouwkerk omvat volgende delen:

Deel 1: BOUWKUNDIGE WERKEN

Deel 2: TECHNIEKEN


PAROCHIEKERK ONZE-LIEVE-VROUW BIJSTAND DER CHRISTENEN, ONZE-LIEVE-VROUWPLEIN 33, 9100 SINT-NIKLAAS


Vernieuwen van de verwarmingsinstallatie inclusief restauratiewerkzaamheden.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 40

Verplichte opties: zie bestek.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Bij te voegen bij offerte is een uittreksel uit het strafregister (aan te vragen via e-mail bij: _hidden_@just.fgov.be) of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver (zowel voor de vennootschap als voor de gemandateerde van de vennootschap):

° niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;

° niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

°geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

° niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-26
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-05-24
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-11-26
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist. Verzuimen aan het plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de inschrijving. Het plaatsbezoek gaat door op woensdag 9 oktober 2019 om 9.00 uur. Toegang via de inkompoort.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-08