Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 355228 (2019-531558)
Referentienummer:Merelbeekse Sociale Woningen-PPP0QO-205/9016/2019 -021-F02_0
Publicatie datum:08/10/2019
Uiterste datum:13/11/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Brandverzekering en aanverwante risico's voor het volledige patrimonium
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Habitare+ cvba so, Tolpoortstraat 141, 9800 Deinze BE, De heer Guido Lenaert
+32 93622226
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
08/11/2019 2019-536019 2019-531558 0_E2
04/11/2019 2019-535261 2019-531558 0_E1
08/10/2019 2019-531558 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Habitare+ cvba so
Nationaal identificatienummer: 0400.189.831
Tolpoortstraat 141
Deinze
9800
De heer Guido Lenaert
Telefoon: +32 93622226
guido.lenaert@habitareplus.be
https://www.habitareplus.be/
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/205/QO/2019
Sociale huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Brandverzekering en aanverwante risico's voor het volledige patrimonium


2019 -021

zie II.2.4


Patrimonium van HABITARE+ CVBA-SO


Deze opdracht heeft als voorwerp de verzekering “Brand - Materiële Schade” voor het geheel van het onroerend patrimonium van Habitare+ cvba. Een lijst van de woningen wordt als bijlage aan het bestek gevoegd.

Deze lijst omvat :

- De woningen

- Het adres

- Het bouwjaar

De verzekeringnemer is:

Habitare+ cvba-so

Tolpoortstraat 141

9800 Deinze

De opdracht is niet opgedeeld in percelen.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Waarborgen
Weging: 30
Kwaliteitscriterium
Naam: Dienstverlening
Weging: 10
Kostencriterium
Naam: Totaalprijs van de premies gebouwen
Weging: 40
Kostencriterium
Naam: Totaalprijs van de premies afstand van verhaal tov de huurders
Weging: 10
Kostencriterium
Naam: Premievastheid
Weging: 10
Looptijd in maanden 12

Niet gespecifieerd


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.


1. Passende bankverklaring dient inbegrepen te zijn in het dossier.


1. In bezit van erkenning door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten” verkort “FSMA”


1. In het dossier zijn de certificaten, opgesteld door de FSMA, welke aangeeft dat de inschrijver toegelaten is om alle verzekeringstaken “leven en niet-leven” uit te oefenen in België, toegevoegd.


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-13
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-03-12
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-11-13
Plaatselijke tijd: 10:00

Gaversesteenweg 510, 9820 Merelbeke


Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad Van State
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-08