Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 355235 (2019-531563)
Referentienummer:VZW De Ranken-PPP0ZH-110/9002/2019/F006-F02_0
Publicatie datum:08/10/2019
Uiterste datum:14/11/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
F006 - Coloma: 0802C NIEUWBOUW ELEKTRICITEIT
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Schoolbestuur VZW De Ranken, Molenbergstraat 4, 2800 Mechelen BE, De heer Wouter Roels
+32 15271005
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Schoolbestuur VZW De Ranken
Nationaal identificatienummer: Ranken
Molenbergstraat 4
Mechelen
2800
De heer Wouter Roels
Telefoon: +32 15271005
Wouter.roels@vzwderanken.be
Fax: +32 15270635
www.vzwderanken.be
VZW Patrimonium De Pelgrim
Nationaal identificatienummer: 0478043813
Tervuursesteenweg 2
Mechelen
2800
Telefoon: +32 15271002
bart@halans-architecten.be
www.patrimoniumdepelgrim.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/110/ZH/2019
Architecten Halans & De Boe bvba
Steentjeslaan 27
Kontich
2550
De heer Bart Halans
Telefoon: +32 475673811
bart.halans@skynet.be
http://www.halans-architecten.be/
VZW Kitos
Tervuusesteenweg 2
Mechelen
2800
De heer Bart Halans
Telefoon: +32 475673811
bart.halans@skynet.be
http://www.kitosscholen.be
Onderwijs

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


F006 - Coloma: 0802C NIEUWBOUW ELEKTRICITEIT


2019/F006

zie II.2.4


Vrije basisschool Sint Jozef Coloma - Secundair onderwijs Coloma Plus, Colomalaan 3 te 2800 Mechelen


F006 - Coloma: 0802C NIEUWBOUW ELEKTRICITEIT


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 60

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven verklaart de inschrijver zich niet te bevinden in één van de uitsluitingsgevallen van de wet (art. 67 - 69 WOO 2016), namelijk de verplichte uitsluitingsgronden, uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden en de facultatieve uitsluitingsgronden.


1. zie bestek


1. zie bestek


1. zie bestek


1. zie bestek

Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 3


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-14
Plaatselijke tijd: 10:30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-02-12
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-11-14
Plaatselijke tijd: 10:30

vergaderzaal D119 ColomaPlus, Tervuursesteenweg 2 te 2800 Mechelen


Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Afdeling Mechelen
Keizerstraat 20
Mechelen
2800
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Afdeling Mechelen
Keizerstraat 20
Mechelen
2800
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-08