Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 355236 (2019-531527)
Referentienummer:Kind en Gezin-PPP0FQ-133/9009/ICT 2019--F02_0
Publicatie datum:08/10/2019
Uiterste datum:08/11/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Niet-openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamcontract hosting Groeipakket en Kring
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Vlaams agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader v.h. Gezinsbeleid, Trierstraat 9, 1000 Brussel BE, De heer Leo Van Loo
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vlaams agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader v.h. Gezinsbeleid
Nationaal identificatienummer: VUTG
Trierstraat 9
Brussel
1000
De heer Leo Van Loo
Leo.Vanloo@vutg.be
WWW.VUTG.BE
https://enot.publicprocurement.be
Vlaams agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader v.h. Gezinsbeleid
Nationaal identificatienummer: VUTG
Trierstraat 9
Brussel
1000
De heer Luc Poels
Telefoon: +32 489438176
Luc.poels@kindengezin.be
WWW.VUTG.BE
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamcontract hosting Groeipakket en Kring


ICT 2019-007

zie II.2.4


Vlaams agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader v.h. Gezinsbeleid, Trierstraat 9 te 1000 Brussel


De toepassing CGPA (Groeipakket) en Kring vormen samen de basistoepassing voor de uitbetaling van het groeipakket (de Vlaamse Kinderbijslag uitgebreid met extra toelagen).

De bedoeling is dit op te zetten in een private omgeving binnen de Europese Ruimte, omwille van de privacy-gevoeligheid van de gegevens. Op technisch vlak omvat dit in de huidige opbouw een kubernetes-omgeving en postgresql als database.

De opdracht omvat de hosting, maar tevens de garantie van de beschikbaarheid van de toepassingen.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Technische kwaliteit
Weging: 25
Kwaliteitscriterium
Naam: Service
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Uitvoeringstermijn
Weging: 5
Prijs
Weging: 50
Looptijd in maanden 36
5

Omzet voor hosting in een datacenter in de Europese Ruimte

Referenties voor een gelijkaardige opdracht


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf, witwassen van geld, financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven;

- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;

- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;

- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;

Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;

- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.

* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.

* In toepassing van artikel 62 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

* In navolging van art. 63 van het KB van 18 april 2017 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

* In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :

1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;

2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.


1. De financiële en economische draagkracht zal worden beoordeeld aan de hand van de jaarrekening van dat boekjaar. Voor ondernemingen die in België gevestigd zijn, zal de opdrachtgever deze documenten zelf elektronisch raadplegen.

De buitenlandse inschrijver voegt bij deze offerte een kopie van de jaarrekening van het laatst goedgekeurde boekjaar, indien de wetgeving van het land waar de inschrijver is gevestigd, de publicatie ervan voorschrijft.

Inschrijvers kunnen - teneinde te voldoen aan de voormelde vereiste minimale omzet - zich ook beroepen op de financiële en economische draagkracht van andere vennootschappen, ongeacht de juridische aard van hun band met die vennootschappen. De inschrijvers moeten dan wel kunnen aantonen dat zij voor de uitvoering van de opdracht werkelijk een beroep zullen kunnen doen op de middelen van die ondernemingen, hetgeen kan door overlegging van de verbintenis van deze vennootschappen om de inschrijver dergelijke middelen ter beschikking te stellen.


1. Gelet op de omvang van de opdracht zullen enkel inschrijvers toegelaten worden tot de opdracht die hetzij individueel hetzij gecombineerd, ingeval van een combinatie van vennootschappen, een omzet (rek 70 van de jaarrekening) hebben gerealiseerd in het laatste afgesloten boekjaar van minstens 1,5 miljoen euro (anderhalf miljoen euro).


1. Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht.


1. - Met het oog op de beoordeling van de technische bekwaamheid, dient de inschrijver (of elke deelgenoot, ingeval een combinatie van vennootschappen zich inschrijft) minimum 3 referenties van gelijkaardige opdrachten aan te leveren. Minimum bevat deze referentie de naam van de opdrachtgever, contactpersoon en contactgegevens en een korte omschrijving van de opdracht. De opdrachtgever houdt zich het recht voor op ieder moment deze referenties te contacteren.


AFDELING: PROCEDURE


Niet-openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-08
Plaatselijke tijd: 10:00
Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2019-11-13
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Alle documenten kunnen afgeladenvia https://enot.publicprocurement.be en moeten ingediend worden via https://eten.publicprocurement.be.

Informatiesessie:

19/11/2019 om 10.00

Opgroeien regie, Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Verhaalinstanties Overheidsopdrachten zoals bepaald in Art. 24 [Wet 17/06/2013].Bij schorsing wordt de aanbestedende overheid op de hoogte gebracht.
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-08