Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 355237 (2019-531529)
Referentienummer:DWV-NZL-JUR-01-F02_0
Publicatie datum:08/10/2019
Uiterste datum:31/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Aanstelling van een juridische adviseur inzake omgevingsrecht
Beknopte beschrijving:
Juridische dienstverlening
Aanbestedende overheid:
De Werkvennootschap NV van publiek recht, Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


De Werkvennootschap NV van publiek recht
Nationaal identificatienummer: 0884.329.501_554881
Sint-Lazaruslaan 4-10
Brussel
1210
tim.bruyninckx@dwv.vlaanderen
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355237
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355237
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355237
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DWV-NZL-JUR-01-F02
Publieke onderneming
Publieke infrastructuurprojecten

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aanstelling van een juridische adviseur inzake omgevingsrecht


DWV-NZL-JUR-01-F02_0

Juridische dienstverlening


Zie bestek


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

De looptijd vermeld onder punt II.2.7) is louter ten indicatieve titel. Zie het bestek voor meer informatie hieromtrent.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-31
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-08