Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358552 (2019-535847)
Referentienummer:CPAS de Saint-Gilles-PPP18T-141/9012/CSC 2019 -F50_0
Publicatie datum:07/11/2019
Uiterste datum:27/11/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Ondersteuning opdrachtgeverschap voor de uitbreidings-renovatiewerf van het rusthuis “Les Tilleuls"
Beknopte beschrijving:
zie II.1.1
Aanbestedende overheid:
OCMW Sint Gillis, Fernand Bernierstraat 40, 1060 Brussel (Sint-Gillis) BE, De heer Khaled SOR
+32 26005457
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


OCMW Sint Gillis
Fernand Bernierstraat 40
Brussel (Sint-Gillis)
1060
De heer Khaled SOR
Telefoon: +32 26005457
ksor@cpasstgilles.irisnet.be
Fax: +32 26005419
http://cpas1060.be/
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/141/18T/2019
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Ondersteuning opdrachtgeverschap voor de uitbreidings-renovatiewerf van het rusthuis “Les Tilleuls"


Résidence les Tilleuls, Arthur Diderich 32 te 1060 Saint Gilles


zie II.1.1


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

2. De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener.


1. logements (plus de 20 logements) de plus de 5.000.000 EUR

2. Diploma burgerlijk of industrieel ingenieur of architect of een multidisciplinair team. De vermelde perso(o)n(en) zijn de personen belast met de uitvoering of die over een gelijkwaardig diploma beschikken op straffe van annulering van de opdracht tijdens de uitvoering.


AFDELING: PROCEDURE


CSC 2019 052
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-27
Plaatselijke tijd: 18:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-07