Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358516 (2019-535817)
Referentienummer:STAD GENT-PPP0HZ-4226/9093/TDW/2017-F02_0
Publicatie datum:07/11/2019
Uiterste datum:17/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de cluster Verpleegsterstraat te Gent
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent BE
+32 92667780
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Gent
Nationaal identificatienummer: 207.451.227
Botermarkt 1
Gent
9000
Telefoon: +32 92667780
overheidsopdrachten@stad.gent
Fax: +32 92667379
www.gent.be
https://www.dropbox.com/sh/2v8v8edsuja0e9h/AADAsPcrMsFYu8xg0gXtl38oa?dl=0
Contactpunt Overheidsopdrachten
Nationaal identificatienummer: STJUROVOP
Botermarkt 1
Gent
9000
Telefoon: +32 92667780
overheidsopdrachten@stad.gent
Fax: +32 92667379
www.stad.gent
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de cluster Verpleegsterstraat te Gent


TDW/2017/007

zie II.2.4


cluster Verpleegsterstraat


Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de cluster Verpleegsterstraat te Gent


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 300

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


*een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maanden oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes

* voor kandidaten/inschrijvers die niet in België zijn gevestigd: een attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de beroepsmatige fiscale verplichtingen (personen- of vennootschapsbelasting en btw-verplichtingen) overeenkomstig de wettelijke bepalingen (van het land van vestiging). Het attest betreft de laatste afgelopen fiscale periode voor de uiterste indieningsdatum van de offertes (art. 63 KB Plaatsing)

* voor kandidaten/inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: een attest door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij volgens de rekening die ten laatste de uiterste indieningsdatum van de offerte is opgemaakt, voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid.


Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 6


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-17
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-06-14
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-12-17
Plaatselijke tijd: 10:00

Stad Gent De Stroom, Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent - Juridische Dienst en Kennisbeheer - Contactpunt Overheidsopdrachten, 9000 Gent


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Opgelet!

Alle documenten kan u downloaden via volgende link :

https://www.dropbox.com/sh/2v8v8edsuja0e9h/AADAsPcrMsFYu8xg0gXtl38oa?dl=0

Indien u geïnteresseerd bent in deze opdracht kunt u deze verder opvolgen door u als onderneming te registreren op de website van e-Notification.

Deze aankondiging kunt u dan aanduiden als favoriet door bovenaan op de hiervoor aangemaakte knop te drukken ‘toevoegen aan favorieten' en de functie ‘messaging' te activeren.

U wordt dan op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingsberichten.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-07