Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358518 (2019-535846)
Referentienummer:s.a. Foyer Anderlechtois (3P)-PPP0TY-313/9009/CSC-THL-R-F02_0
Publicatie datum:07/11/2019
Uiterste datum:03/02/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - RENOVATIE VAN BALKONNEUZEN EN DAKOPSTANDEN - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Anderlechtse Haard n.v., Bergense steenweg 595, 1070 Brussel (Anderlecht) BE, De heer Laurent GÄBELE
+32 25567730
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
13/01/2020 2020-501052 2019-535846 0_E2
14/11/2019 2019-536606 2019-535846 0_E1
07/11/2019 2019-535846 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Anderlechtse Haard n.v.
Bergense steenweg 595
Brussel (Anderlecht)
1070
De heer Laurent GÄBELE
Telefoon: +32 25567730
foyeranderlechtois@foyeranderlechtois.brussels
Fax: +32 25567799
www.foyeranderlechtois.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/313/TY/2019
FOYER ANDERLECHTOIS
Nationaal identificatienummer: CV-na
Chée de Mons 595
Brussel (Anderlecht)
1070
De heer Thierry LOOSVELD
Telefoon: +32 25567730
foyeranderlechtois@foyeranderlechtois.brussels
www.3P.eu
Openbare vastgoedmaatschappij (OVGM)
Openbare vastgoedmaatschappijen

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - RENOVATIE VAN BALKONNEUZEN EN DAKOPSTANDEN - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


CSC-THL-RENOVATION DES NEZ DE BALCONS ET ACROTERES

zie II.2.4


Voorstraat 96-98-100 op 1070 Anderlecht


RENOVATIE VAN BALKONNEUZEN EN DAKOPSTANDEN


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 3

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 20 §§1 et 1/1 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et certains marchés de travaux, fournitures et de services et articles 61 à 66 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

* Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où les employés sont établis.

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.


Vereiste erkenning: D21 (Gevels reinigen en opknappen), klasse 3


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-03
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-06-02

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist:

13/01/2020 om 10.00

Op straffe van nietigheid van zijn offerte moet de inschrijver deelnemen aan een verplicht bezoek ter plaatse dat plaatsvindt op 13 januari 2020 om 11u00, Voorstraat 96 te 1070 Anderlecht.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel
non applicable
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-07