Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360445 (2019-538413)
Referentienummer:OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove-PPP0VJ-290/9027/2019/TD/0-F02_0
Publicatie datum:29/11/2019
Uiterste datum:08/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Tijdelijke modulaire units
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove), Moorselbaan 164, 9300 Aalst BE, Mevrouw Evelien Van den Stock
+32 53727074
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
19/12/2019 2019-540720 2019-538413 0_E3
05/12/2019 2019-539112 2019-538413 0_E2
29/11/2019 2019-538413 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
Nationaal identificatienummer: BE 0410.424.222
Moorselbaan 164
Aalst
9300
Mevrouw Evelien Van den Stock
Telefoon: +32 53727074
evelien.van.den.stock@olvz-aalst.be
Fax: +32 53724586
www.olvz.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/290/VJ/2019
https://eten.publicprocurement.be
Ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Tijdelijke modulaire units


2019/TD/048

zie II.2.4


OLV Ziekenhuis Campus Aalst, Moorselbaan 164 te 9300 Aalst


Tijdelijke units op de hoek van de Groenstraat en de Keienberg.


Gunningscriteria
Prijs
Aanvang 2020-02-03
Einde 2020-07-03

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Bovenvermeld attest dient recent (max. 3 maanden oud t.o.v. de openingsdatum) te zijn alsook op naam van de firma te zijn en niet op een natuurlijke persoon (tenzij het een éénmanszaak betreft)


1. Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij gebaseerd op de meest recente jaarrekening.

Berekeningswijze in geval private onderneming:

0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +

0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +

3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +

0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +

0,998 x Omzet / Totale bezittingen.

De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer. De aanbestedende overheid heeft het recht en de mogelijkheid om bijkomende garanties op te vragen indien de Z-score < 1,5.


1. De inschrijver dient een document aan te leveren waaruit blijkt dat de behaalde Z-score hoger is dan 1,5. De aanbestedende overheid heeft het recht om de offerte van de inschrijver met een Z-score lager dan 1,5 niet te weerhouden voor verdere evaluatie.

Gelieve geen jaarrekening toe te voegen aan uw offerte, deze zal niet beoordeeld worden.


1. Een lijst van de gelijkaardige werken die gedurende de afgelopen periode van maximaal drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Indien noodzakelijk om een toereikend mededingingsniveau te waarborgen, kunnen de aanbestedende overheden aangeven dat bewijs van relevante leveringen of diensten die langer dan drie jaar geleden zijn geleverd of verleend toch in aanmerking wordt genomen


1. Deze lijst moet minstens 3 bestaande referenties van soortgelijke omvang in een ziekenhuis of zorginstelling. Het staat de aanbestedende overheid vrij de referenties te controleren, eventueel via een referentiebezoek ter plaatse. Dit is een minimum vereiste, kandidaten die geen 3 bestaande referenties kunnen voorleggen zoals beschreven, voldoen niet aan dit selectiecriterium en zullen uitgesloten worden van verdere deelname aan de opdracht.

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-08
Plaatselijke tijd: 10:30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-04-07
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2020-01-08
Plaatselijke tijd: 10:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

16/12/2019 om 10.30

Gelieve vooraf uw aanwezigheid te bevestigen via _hidden_@olvz-aalst.be

Tijdstip plaatsbezoek : 16/12 en 18/12 om 13u30.

U mag zich aanmelden aan het onthaal campus Aalst.

Tijdens het plaatsbezoek zal er meer info gegeven worden ivm de bereikbaarheid voor de levering van de units.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Dendermonde
Justitieplein 1
Dendermonde
9200
Telefoon: +32 52260711
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-29