Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360454 (2019-538392)
Referentienummer:AWV O-Vl-X40/D400/53-1M3D8H/19/34-F02_0
Publicatie datum:29/11/2019
Uiterste datum:13/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Plaats- en liggingsbeschrijving van de nutsleidingen d.m.v. proefsleuven in de provincie Oost-Vlaanderen.
Beknopte beschrijving:
Proefsleuven maken om de ligging der nutsleidingen na te gaan op een veilige manier alsook het inmeten van deze leidingen (x,y,z-coördinaten) en het afleveren in dwg-formaat.
Aanbestedende overheid:
Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent BE, Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
+32 92762600
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17466
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81
Gent
9000
Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Telefoon: +32 92762600
koen.dujacquier@mow.vlaanderen.be
https://wegenenverkeer.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360454
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360454
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV+O-Vl-X40%2FD400%2F53-1M3D8H%2F19%2F34-F02
Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Wegenwerken

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Plaats- en liggingsbeschrijving van de nutsleidingen d.m.v. proefsleuven in de provincie Oost-Vlaanderen.


AWV O-Vl-X40/D400/53-1M3D8H/19/34-F02_0

Proefsleuven maken om de ligging der nutsleidingen na te gaan op een veilige manier alsook het inmeten van deze leidingen (x,y,z-coördinaten) en het afleveren in dwg-formaat.


provincie Oost-Vlaanderen.


De opdracht omvat hoofdzakelijk:

opbreken verharding, op veilige manier vrijgraven proefsleuf;

aanleggen verharding;

werfsignalisatie en mleidingsborden;

het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 12

Dit contract kan eventueel 1 tot 3 maal worden verlengd, telkens met een nieuwe periode van 1 kalenderjaar.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


Klasse 1

Categorie: C


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-13
Plaatselijke tijd: 10:30
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-01-13
Plaatselijke tijd: 10:30

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent. Lokaal : VAC - 17e verdiep - “De Sterre”


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Uitvoeringstermijn : 1 kalenderjaar, mogelijks 3 x verlengbaar

Elektronisch inschrijven is verplicht.

Bestek en eventuele bijlagen enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/


Beroepsinstantie
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81
Gent
9000
Telefoon: +32 92762600
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-29