Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360455 (2019-538441)
Referentienummer:Brasschaat-PPP0AA-1629/9013/2019-118-F02_0
Publicatie datum:29/11/2019
Uiterste datum:17/02/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Ruiterweg Kasteelbrug heropbouw
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Brasschaat, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat BE, De heer Luc De Boeck
+32 36500654
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Brasschaat
Nationaal identificatienummer: BE 0206.677.801
Verhoevenlei 11
Brasschaat
2930
De heer Luc De Boeck
Telefoon: +32 36500654
luc.de.boeck@brasschaat.be
www.brasschaat.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1629/AA/2019
Gemeente Brasschaat
Nationaal identificatienummer: BE 0206.677.801
Verhoevenlei 11
Brasschaat
2930
De heer Luc De Boeck
Telefoon: +32 36500654
luc.de.boeck@brasschaat.be
www.brasschaat.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Ruiterweg Kasteelbrug heropbouw


2019-118

zie II.2.4


Ruiterweg, 2930 Brasschaat


De werken hebben vooral betrekking op:

- algemene afbraak van de bestaande brug tot op de funderingsmassieven;

- metselwerk booggewelf;

- betonconstructies;

- natuursteenwerken, speklagen en balusters in kalksteen;

- waterdichtingswerken;

- reconstructie oevers;

- omgevingsaanleg.


Gunningscriteria
Prijs
Aanvang 2020-05-04

Vereiste opties (De vereiste opties worden slechts aangewend wanneer de in de hoofdaanneming opgenomen posten niet kunnen gerealiseerd worden)


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* In toepassing van artikel 62 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

* In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.


1. Verzekering tegen beroepsrisico's.

2. Een passende bankverklaring.


1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.


1. Referenties van soortgelijke projecten van de voorbije 3 jaar.


1. Er worden minimum drie referenties gevraagd van een soortgelijk project, waarvan de uitvoering in de drie vorige kalenderjaren plaats had.

Vereiste erkenning: D1 (Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen), Klasse 2


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-17
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-06-16
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2020-02-17
Plaatselijke tijd: 11:00

gemeentehuis van Brasschaat, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg , afdeling Antwerpen
Bolivarplaats 20
Antwerpen
2000
Telefoon: +32 32578011
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-29