Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360467 (2019-538423)
Referentienummer:Interleuven-PPP104-162/9010/2019/015-F02_0
Publicatie datum:29/11/2019
Uiterste datum:03/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Plaatsen van zonnepanelen en leveren van energie met burgerparticipatie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Interleuven, Brouwersstraat 6, 3000 Leuven BE, De heer Willem Laermans
+32 16284221
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Interleuven
Nationaal identificatienummer: BE0205774810
Brouwersstraat 6
Leuven
3000
De heer Willem Laermans
Telefoon: +32 16284221
willem.laermans@interleuven.be
www.interleuven.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/162/104/2019
https://eten.publicprocurement.be
Intercommunale

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Plaatsen van zonnepanelen en leveren van energie met burgerparticipatie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019/015

zie II.2.4


Intergemeentelijke vereniging IGO, De Vunt 17, 3220 Holsbeek.


De intergemeentelijke vereniging IGO wil het dak van haar centraal gebouwen uitrusten met zonnepanelen. Ze wil dit daken openstellen voor organisaties die zonnepanelen installeren en de opgewekte stroom die verbruikt wordt leveren aan IGO. Hierbij dient minimaal 50% van de investering opengesteld te worden voor burgerparticipatie volgens de internationale coöperatie alliantie principes. Burgers en werknemers kunnen hierdoor investeren en mede-eigenaar worden van de installatie.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 40
Prijs
Weging: 60
Looptijd in maanden 8

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van

uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni

2016 betreffende overheidsopdrachten.

- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude,

terroristische misdrijven, witwassen van geld, kinderarbeid en andere vormen van

mensenhandel, tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen;

- voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen;

- voldoet aan zijn verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal- en arbeidsrecht;

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt,

een gerechtelijke organisatie ondergaat of geen aangifte van zijn faillissement heeft gedaan of

voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke organisatie aanhangig is, of een

soortgelijke procedure in andere nationale reglementeringen;

- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in

twijfel kan worden getrokken;

- geen handelingen heeft gesteld, geen overeenkomsten heeft gesloten, geen afspraken heeft

gemaakt die gericht zijn op vervalsing van de mededinging;

- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze

inlichtingen;

Indien het geen Belgische inschrijver betreft, voegt hij de noodzakelijke documenten toe om

bovenstaande elementen aan te tonen.


1. Zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden(faillissement, fiscale achterstallen of

achterstallige sociale zekerheidsbijdragen)


1. Zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden(faillissement, fiscale achterstallen of

achterstallige sociale zekerheidsbijdragen)


1. Burgers dienen voor minimum 50 % te kunnen participeren in het project. Dit volgens de 7

ICA (Internationale coöperatie alliantie) principes.

 vrijwillig en open lidmaatschap

 democratische controle door de leden

 economische participatie door de leden

 autonomie en onafhankelijkheid

 onderwijs, vorming en informatieverstrekking

 samenwerking tussen coöperaties

 aandacht voor de gemeenschap

Burgers moeten de mogelijkheid hebben om de eventuele surplus aan geproduceerde energie aan te kopen. De werknemers van IGO krijgen 3 weken voorkooprecht om zo mede-eigenaar te worden van de installatie.

Minimaal 1 uitgevoerd referentieproject voorleggen waarbij zonnepanelen geïnstalleerd werden en waarbij burgers actief konden participeren en investeren in de installaties.

2. Technische kwaliteit van de installatie (selectiecriteria)

De gebruikte zonnepanelen maken deel uit van PV cycle of een vergelijkbaar alternatief dat de recyclage van PV panelen organiseert.


1. Burgers dienen voor minimum 50 % te kunnen participeren in het project. Dit volgens de 7

ICA (Internationale coöperatie alliantie) principes.

 vrijwillig en open lidmaatschap

 democratische controle door de leden

 economische participatie door de leden

 autonomie en onafhankelijkheid

 onderwijs, vorming en informatieverstrekking

 samenwerking tussen coöperaties

 aandacht voor de gemeenschap

Burgers moeten de mogelijkheid hebben om de eventuele surplus aan geproduceerde energie aan te kopen. De werknemers van IGO krijgen 3 weken voorkooprecht om zo mede-eigenaar te worden van de installatie.

Minimaal 1 uitgevoerd referentieproject voorleggen waarbij zonnepanelen geïnstalleerd werden en waarbij burgers actief konden participeren en investeren in de installaties.

2. Technische kwaliteit van de installatie (selectiecriteria)

De gebruikte zonnepanelen maken deel uit van PV cycle of een vergelijkbaar alternatief dat de recyclage van PV panelen organiseert.


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-03
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-07-01

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
http://eproadmin.raadvst-consetat.be/
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-29